Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief augustus KBS De Martinus

Vakantie voorbij, welkom allemaal

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 17 augustus. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.

Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.

Door de regering zijn de maatregelen rondom het Coronavirus weer verruimd en zijn er nieuwe voorwaarden gesteld. In de afgelopen dagen hebben we besproken hoe wij het onderwijs organiseren dat aan specifieke criteria moet voldoen i.v.m. de vernieuwde maatregelen rondom het Coronavirus (vanaf 1 juli). Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten. Hierbij sturen we de informatie voor de organisatie van het onderwijs op onze school. Het betreft vooral praktische informatie. We willen u nadrukkelijk vragen om deze informatie goed door te lezen en u aan de richtlijnen te houden die we hebben opgesteld.

Hoe organiseren we dit op De Martinus

 • Alle leerlingen gaan weer volledig naar school, op de normale schooldagen en de normale schooltijden.
 • Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
 • Als een leerling ziek wordt of coronagerelateerde klachten ontwikkelt zullen we ouders vragen het kind op te halen.
 • We temperaturen niet op school.
 • De school zorgt dat de algemene hygiënevoorschriften worden nageleefd en zorgt voor de materialen die hiervoor nodig zijn (o.a. handen wassen, zorgen voor voldoende schoonmaakmaterialen, goede schoonmaak dagelijks).
 • Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • We zijn terughoudend met groepsactiviteiten zoals schoolkamp, vieringen en excursies.
 • Kinderen mogen trakteren.
 • Bij het halen en brengen van de kinderen mag de ouder niet mee naar binnen.
 • Ouders mogen wel aanwezig zijn in het schoolgebouw wanneer er een triage is toegepast.
 • Oudergesprekken mogen weer in het schoolgebouw gevoerd worden.
 • Er is ondersteuning door ouders mogelijk in school.

 

Nieuw beleid rondom brengen en halen van de leerlingen

Vanuit de ervaringen die we in de afgelopen maanden hebben opgedaan, is besloten om het beleid rondom het naar binnen en naar huis gaan van de leerlingen blijvend aan te passen. We hebben deze keuze gemaakt, omdat we hebben ervaren dat deze werkwijze voor de leerlingen veel rustiger is en dat de leerkracht hierdoor ook meer ruimte en tijd voor de leerlingen heeft.

Dit houdt niet in dat u als ouder niet welkom bent in school, dat is zeker wel zo, maar alleen in specifieke gevallen wanneer dit van belang is. In de komende periode zal dit i.v.m. Corona nog middels een triage moeten.

 

De werkwijze

 • We verwachten de leerlingen tussen 8.20 uur en 8.27 uur op school. Voor 8.20 uur is er geen toezicht buiten.
 • Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen.
 • De leerkracht is vanaf 8.20 uur in de groep aanwezig.
 • Bij het wegbrengen mogen de ouders mee tot de buitendeur van school, maar we hebben liever dat de kinderen zelfstandig het schoolplein op komen en naar binnen gaan.

Uitzondering hierop zijn nieuwe leerlingen. Voor deze leerlingen geldt dat ouders de eerste 3 weken mee naar binnen mogen.

 • We vragen aan de ouders die de kinderen ophalen om met hun kind(eren) een plek af te spreken waar ze staan. Dit kan zijn op het schoolplein of in de buurt van het schoolplein.
 • Bij het naar binnen en naar buiten gaan zal er toezicht zijn.

Naar binnen gaan

 • Alle leerlingen gaan naar binnen tussen 8.20 uur en 8.27 uur en lopen direct naar het eigen lokaal.
  • Groep 1a en 1b: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
  • Groep 2, 3 en 4: naar binnen en buiten via de zij-ingang (bij groep 2).
  • Groep 5, 6, 7 en 8: naar binnen en buiten via de hoofdingang.

Iedere ochtend is er toezicht buiten vanaf 8.20 uur. We verwachten dan ook

dat de leerlingen niet voor 8.20 uur naar school komen.

Ophalen / naar huis gaan

 • De leerlingen worden naar buiten gebracht door de leerkracht via dezelfde ingang als waar ze ook naar binnen zijn gegaan (zie hiervoor de lijst hierboven).

Leerlingen die naar de BSO gaan

 • De leerlingen die naar de BSO gaan vangen we op in het gebouw:
 • BSO Losser: leerlingen gaan naar het BSO-lokaal.
 • Columbus en Bonte Koe: leerlingen gaan naar het tussenlokaal beneden.
 • De leerlingen van groep 1 en 2 worden naar het juiste lokaal gebracht, de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan hier zelf naartoe.
 • We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan vragen om de lijst die op school hangt (op het prikbord in de hal bij de ingang van groep 5 t/m 8) te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen naar martinus@skolo.nl

Het is erg belangrijk om deze lijst up-to-date te hebben en vragen daarbij nadrukkelijk om uw medewerking.

 

Social Schools

In de nieuwsbrief van juli hebben wij u reeds geïnformeerd over onze nieuwe schoolapp ‘Social Schools’. Dit is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor school en ouders.

Deze week ontvangt u als ouders/verzorgers namens school een mail van Social Schools. Via deze mail kunt u uw account registreren.

U wordt dan automatisch lid van de groep(en) van uw kind(eren). Vervolgens downloadt u de app ‘Social Schools 3.0’ in de Appstore (iOS) of Playstore (Android). Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de webapplicatie (app.socialschools.eu) .

 Het is erg belangrijk dat u het account activeert. Met dit account kunt u volgende week de oudergesprekken plannen van uw kind(eren) en ontvangt u alle info over school.

  

Informatie voor het nieuwe schooljaar

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn vanaf begin volgende week in Social Schools te vinden. Social Schools kunt u gebruiken nadat u de accountgegevens hebt ontvangen, zie hierboven.

Daarnaast gebruiken we het digitaal ouderportaal van Parnassys voor de leerlinggegevens, groepslijsten en rapport. U kunt op dit portaal inloggen met het uw bekende inlogaccount.

De schoolgids:

De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2020-2021. De actuele versie van de schoolgids kunt u vinden op onze website. (www.demartinus.nl).

 Algemene informatieavond ‘digitaal’

U bent gewend dat we in de eerste weken van het schooljaar een algemeen informatiemoment organiseren, waarin algemene informatie wordt gegeven en waarin we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. I.v.m. de maatregelen rondom corona is het organisatorisch haast onmogelijk om dit te realiseren. Wel zien we het belang van deze avond. We hebben er daarom voor gekozen om dit schooljaar de informatie te versturen middels filmpjes.

Vanuit de schoolleiding zal er een filmpje gestuurd worden met algemene informatie waarin we o.a. over de plannen van dit schooljaar vertellen. Daarnaast kunt u een filmpje verwachten van de groepsleerkracht(en) met vooral praktische informatie betreffende de groep. De ouders van de leerlingen uit groep 8 ontvangen ook een filmpje met algemene informatie over het voortgezet onderwijs en de procedure die we hanteren m.b.t. het advies.

Deze filmpjes kunt u in de loop van volgende week verwachten. Verdere informatie hierover sturen we via Social Schools.

 

Kennismakingsgesprekken

We organiseren in de tweede week van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’.

Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.

We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouder(s) en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 5 nodigen we ook de leerlingen uit.

Deze gesprekken staan gepland op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus. U ontvangt begin volgende week een uitnodiging om deze gesprekken zelf via Social Schools te plannen. De uitleg hiervoor volgt. Dit schooljaar voeren we het gesprek zonder dat vooraf een vragenlijst door u als ouders is ingevuld. Volgend schooljaar zal deze lijst wel weer worden meegestuurd.

Voor de leerlingen van groep 8 geldt dat tijdens de kennismakingsgesprekken het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs wordt besproken.

 

 Gymlessen                               

Op dinsdag 18 augustus starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8.

De gymtijden van de groepen 3 t/m 7 zijn op dinsdag en vrijdag. De gymtijden van groep 8 zijn op woensdag en vrijdag. We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school. De lessen op dinsdag en woensdag worden door Thomas Groeneveld, combinatiefunctionaris sport, gegeven. De tweede gymles wordt door de groepsleerkracht gegeven.

Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal, deze is in ons schoolgebouw. Eenmaal per week gaan de leerlingen van groep 2 naar de ‘grote’ sporthal en krijgen les van meneer Thomas.

 

 Schoolfotograaf

Op woensdag 26 augustus komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf werkt in een cyclus van twee jaar; het ene jaar maken we individuele foto’s én groepsfoto’s en het andere jaar groepsfoto’s. Dit schooljaar maken we alleen groepsfoto’s.

 

 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

 van  tot en met
Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021
Pasen 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021

 

 

Datum: Vrij voor: Reden:
Woe 07-10-2020 Alle groepen Studiedag SKOLO
Di 17-11-2020 Alle groepen Studiedag team
Ma 15-02-2021 Alle groepen Carnaval
Di 16-02-2021 Alle groepen Carnaval
Ma 15-03-2021 Alle groepen Studiedag team
Do 03-06-2021 Alle groepen Studiedag team
Vr 04-06-2021 Groepen 2 t/m 8 Studiedag team

 

 Even voorstellen

Mijn naam is Ruben Scheffer, ben 19 jaar en woonachtig in Losser. Ik heb eind juni de opleiding Onderwijs-assistent afgerond en ga nu als onderwijsassistent aan het werk bij De Martinus. Ik heb hier in het eerste jaar van mijn opleiding ook al stage gelopen dus is de school bekend voor mij en heb hier veel positieve ervaringen opgedaan waardoor ik erg veel zin heb om hier aan de slag te gaan. Ik ben een onderwijsassistent met veel humor, een sportieve achtergrond maar ook met een serieuze doelstelling. Het doel voor mij is dat ik altijd het maximale en het beste uit kinderen naar boven probeer te halen zodat zij een mooie en leerzame tijd op school hebben. Ik probeer leerlingen altijd te motiveren en te inspireren zodat zij ook vanuit henzelf het beste eruit proberen te halen. 

 Naast het werk als onderwijsassistent werk ik bij Auto Reuvers in Losser. Hierbij rijd ik veel in auto’s, dit is een grote hobby van mij. Ook ga ik dit jaar voor het eerst werken als sportbegeleider op verschillende bso’s binnen Hengelo. 

Naast deze twee banen heb ik nog een ander bijbaantje waar ik veel mee bezig ben namelijk, DJ zijn op feestjes. Dit doe ik zo af en toe en ben ik dan ook veel te vinden op feestjes binnen Losser en omstreken. 

Ook qua sport zit ik niet stil. Ik ben actief bij voetbalvereniging KVV Losser als keeperstrainer en ook vanaf dit jaar weer vlagger en keeperstrainer bij JO19-1. 

 Ik kijk er erg naar uit om straks te gaan beginnen en sta altijd open voor vragen of een praatje. 

 

Tot snel,

Groet Ruben Scheffer

 

 

Mijn naam is Sylvia Fleer en ik heb 2 dochters; Nikki van 17 en Merel van 14. Sinds vorig jaar werk ik 2 dagen in de week op de Martinus als extra hulp in verschillende groepen. Dit doe ik met heel veel plezier. Veel kinderen zullen mij misschien al wel kennen van de luizencontrole en van de OR, waar ik mee hielp met allerlei activiteiten. Hiervoor heb ik ruim 20 jaar in de kinderopvang gewerkt in Enschede.

Verder doe ik graag leuke dingen met mijn meiden; lekker terrasje pakken, uiteten, weekendje weg enz. Wandelen met mijn hond doe ik ook heel graag of sporten bij De Sport Fabrik. Ook ben ik nog leidster van de MO15-1 bij KVV Losser, dus ben ik elke zaterdag te vinden op het voetbalveld. Het geeft mij veel voldoening om ook dit schooljaar de kinderen weer te kunnen helpen met allerlei opdrachten. Ik kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan.

 

Groetjes en tot snel.

  

Data en kalender augustus

Vanaf komende week kunt u de data en activiteiten terugvinden in Social Schools. Deze zullen dan ook niet meer in de nieuwsbrief vermeld worden.

 

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Dinsdag 25 augustus:

Kennismakingsgesprekken

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Kennismakingsgesprekken

Donderdag 27 augustus:

Kennismakingsgesprekken

Nieuwsbrief juli KBS De Martinus

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een heel bijzonder schooljaar waarin we vooral door de Corona-maatregelen op een andere wijze het onderwijs hebben georganiseerd. In deze periode hebben we enorm grote betrokkenheid gezien van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. Hierdoor was het mogelijk om met elkaar ervoor te zorgen dat alle leerlingen zo goed mogelijk het onderwijsaanbod hebben kunnen volgen. Na de zomervakantie zullen we deze periode evalueren en bespreken welke positieve punten we kunnen meenemen in onze plannen en werkwijze.

We wensen iedereen een welverdiende, hele fijne en ontspannen, vakantie!

 

Afscheid groep 8

Normaliter vieren we in de laatste weken van het schooljaar het afscheid van de leerlingen uit groep 8. Er vinden allerlei activiteiten en feestjes plaats om de leerlingen hun schoolloopbaan op een onvergetelijke manier te laten afsluiten. Helaas loopt ook dit allemaal anders dan andere schooljaren. Zo kon het slaapfeestje op school niet doorgaan en vindt de afscheidsavond vanavond in ‘afgeslankte vorm’ plaats.

Om toch ook voor deze leerlingen de laatste weken op De Martinus bijzonder te maken hebben we gisteravond een puzzel- en spelletjestocht door de wijk voor ze georganiseerd. Verschillende leerkrachten hadden thuis allerlei spelletjes en opdrachten klaargezet en vervolgens kwamen de leerlingen in kleine groepjes langs. Het was een super gezellige avond!

Vanavond is de afscheidsavond. Het hoogtepunt van deze avond is natuurlijk musical “De beer is los!”.  Hiervoor heeft groep 8, onder leiding van juf Kerensa, in de afgelopen periode hard geoefend.

Door de beperking van het aantal mensen dat we mogen uitnodigen hebben we ervoor moeten kiezen om alleen de ouders van de leerlingen uit groep 8 uit te nodigen voor deze avond. Om ook de oudere broers en zussen de mogelijkheid te bieden deze musical te zien, hebben we ze uitgenodigd voor de voorstellingen die overdag zijn opgevoerd voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. Aan het applaus de afgelopen dagen te horen waren deze voorstellingen erg geslaagd.

We wensen alle leerlingen van groep 8 zowel in het voortgezet onderwijs als in hun verdere schoolloopbaan veel succes:

Jongens en meisjes van groep 8,

We hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op onze school en vinden het leuk om jullie nog een keer terug te zien en te horen hoe het met jullie gaat. Dinsdagavond hebben de teamleden tijdens een extra feestavond van ieder van jullie apart afscheid genomen. Na de musical nemen we persoonlijk van jullie afscheid. Donderdag is jullie laatste schooldag.

 

 Afscheid leden van de ouderraad en MR

Aan het eind van het schooljaar nemen Kitty Bakker en Sabine Mekkelholt afscheid van de Ouderraad. Daarnaast neemt Yvonne Gering afscheid van de MR. Ze hebben zich enorm ingezet bij allerlei activiteiten rondom school. We willen ze hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet voor onze school.

Sander van Dam is het nieuwe lid van de oudergeleding van de MR. We wensen Sander veel succes in de MR!

 

 Groepsbezetting

Nathalia Meijer

In de extra nieuwsbrief waarin de groepsbezetting voor volgend schooljaar bekend is gemaakt hebben we aangegeven dat Kevin Otten in de periode van het zwangerschapsverlof van Kerensa Grunder les zou geven in groep 5. Vorige week heeft Kevin echter laten weten dat hij een andere baan heeft gevonden waarbij hij meer dagen kan lesgeven en ook meer perspectief heeft voor een langere periode.
We zijn daarna opnieuw op zoek gegaan naar een invaller voor Kerensa en dat is gelukt! Nathalia Meijer zal volgend schooljaar tot december op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven in groep 5. Ze heeft kennis gemaakt met de kinderen en zal zich hieronder aan u voorstellen.

Ruben Scheffer

Zoals we hebben laten weten zal Elena Bunskoek ons verlaten dit schooljaar. Elena heeft in het afgelopen schooljaar gewerkt als onderwijsassistent en stagiair.

We zijn blij dat we bekend kunnen maken dat Ruben Scheffer volgend schooljaar als onderwijsassistent op De Martinus komt werken. Ruben is 18 jaar en woonachtig in Losser. Hij heeft deze week zijn opleiding als onderwijsassistent afgerond. Ruben zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

We wensen Nathalia en Ruben alvast veel plezier!

 

Even voorstellen….

Mijn naam is Nathalia Meijer en dit jaar kom ik als invaljuf in groep 5. Ik ben 24 jaar oud en woonachtig in Oldenzaal. Eind mei ben ik afgestudeerd van de PABO, dit diploma komt gepaard met een specialisatie voor het oude kind en voor de vakken Engels, aardrijkskunde en tekenen. Ik vind het leuk om vakken met elkaar te combineren en geïntegreerd te werk gaan. Ik ben een juf die houdt van hard werken, maar ook van plezier en grapjes.

Wanneer mijn werkdag voorbij is, kan je me vinden in de paardenstallen. Met mijn paarden rijd ik dressuur- en springwedstrijden! Dit is mijn grootste hobby en passie.

Ik kijk er naar uit om met groep 5 na de vakantie aan de slag te gaan! Samen gaan we een sfeer- en leervolle tijd tegemoet!

 

 Social Schools

In de extra nieuwsbrief in juni hebben wij u reeds geïnformeerd over ons nieuwe schoolapp ‘Social Schools’; een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor school en ouders, alle communicatie binnen onze school in één school app met groepsberichten, 1-1 gesprekken, oudergesprekken, absentiemeldingen en meer!

Achter de schermen zijn de voorbereiding voor de lancering van deze app al in volle gang. Zo hebben teamleden al een eerste teamworkshop gehad om na de zomervakantie, samen met u, succesvol van start te kunnen gaan!

In de laatste week van de zomervakantie (10 – 14 augustus) ontvangt u als ouders/verzorgers namens school een mail van Social Schools. Via deze mail kunt u uw account registreren. U wordt dan automatisch lid van de groep(en) van uw kind(eren). Vervolgens downloadt u de app ‘Social Schools 3.0’ in de Appstore (iOS) of Playstore (Android). Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de webapplicatie (app.socialschools.eu) .

Via onderstaande link kunt u alvast bekijken hoe de app werkt;

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym

Let op; met ingang van het nieuwe schooljaar ’20-’21 komt de ‘Klasbord’ app te vervallen.

 

 Laatste schooldag

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 3 juli.

In de afgelopen jaren nodigden we op deze laatste dag alle ouders uit om samen met de leerlingen en leerkrachten onder het genot van een kop koffie, thee of een ijsje het einde van het schooljaar te vieren.

Ook hier moeten we i.v.m. Corona andere keuzes maken.

Om dit bijzondere jaar toch nog enigszins feestelijk af te sluiten verzamelen we wel alle kinderen om 11.45 uur op het schoolplein en trakteren we ze op een ijsje. Ook de leerlingen van groep 1 en 8 zijn van harte uitgenodigd.

Wellicht dat u denkt; een ijsje trakteren strookt niet met de afgesproken maatregelen.  Dat klopt, maar na goed navragen en overleggen hebben we besloten de leerlingen toch deze traktatie aan te bieden. We vinden het belang van goed en plezierig afsluiten groot.

We hopen dat de regels rondom trakteren na de zomervakantie weer ‘normaal’ zijn en dat de kinderen die willen ook weer mogen trakteren als ze jarig zijn.

We verwachten alle leerlingen op maandag 17 augustus weer op school.

n.b. De leerlingen van groep 8 en groep 1 hebben op donderdag 2 juli de laatste schooldag.

 

 Start nieuwe schooljaar

In de extra nieuwsbrief van juni hebben we laten weten dat we de jaarlijkse informatie

(de algemene informatieavond) digitaal sturen. Ook gaven we aan dat we niet weten of we de kennismakingsgesprekken mogen laten doorgaan.

Nu in de afgelopen weken blijkt dat de maatregelen steeds verder versoepelen is het wellicht toch mogelijk om de informatieavonden en de oudergesprekken ‘live’ te houden. Hier gaat absoluut onze voorkeur naar uit.

In de laatste vakantieweek bekijken we wat de stand van zaken is en infomeren we u over hoe en wanneer we de informatieavonden en kennismakingsgesprekken in die eerste weken gaan organiseren.

We willen toch alsnog bekijken of we deze informatieavond ‘live’ kunnen en mogen organiseren.

We zullen u in de laatste vakantieweek duidelijkheid geven over de vorm en planning van de algemene informatieavond én de kennismakings- en adviesgesprekken.

 

Schoolfotograaf

Op woensdag 26 augustus komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf werkt in een cyclus van twee jaar; het ene jaar maken we individuele foto’s én groepsfoto’s en het andere jaar groepsfoto’s. Dit schooljaar maken we alleen groepsfoto’s.

 

Data en kalender augustus en september

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Dinsdag 8 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 9 september:

Oud Papier

Dinsdag 22 september:

Streetwise voor alle leerlingen

Extra nieuwsbrief juni KBS De Martinus

Groepsverdeling en groepsbezetting

In de afgelopen weken hebben we besproken hoe de groepen voor volgend schooljaar worden ingedeeld.

Een overzicht van de groepen met de leerkrachten voor komend schooljaar

Groep 1a:               Merlin Slagers: ma, di

Nancy Roozeboom: wo, do

Groep 1b:               Bart Rikhof: ma t/m do

Groep 2:                 Marloes Engbers ma t/m vrmo            

Groep 3:                  Laura Nolten: ma, do, vr

Jorieke Loohuis: di, wo

Groep 4:                  Dagmar Stamborg: ma t/m vr

Groep 5:                   Kevin Otten: ma, di, wo tot medio december

vanaf december: Kerensa Grunder: ma, di, wo

Simone Hilberink, do, vr

Groep 6:                   Suzanne Gijsberts: ma t/m vr

Groep 7:                   Ria Tuinstra: ma t/m vr

Groep 8:                   Marvin Klunder ma, di, do, vr

Anne-Marie Bolscher wo

 

Overige functies en taken

vakleerkracht gym:   Thomas Groeneveld

conciërge:                    Hans Bauma en Ben Herink

directie:                        Léon Poorthuis en Ansjelien Steffens

leerlingenzorg:            Ansjelien Steffens en Aniek Wigger

 

Ondersteuning

De groepsleerkrachten, zoals hierboven vermeld, zijn het aanspreekpunt voor de groepen. Daarnaast zijn er meer mensen verantwoordelijk voor het onderwijs op onze school. Zoals u weet werken we met ondersteuners in alle groepen.

Voor dit schooljaar hebben de volgende collega’s deze taak:

Aniek Wigger                    1,5 dag per week

Nancy Roozeboom             1,5 dag per week

Monique Keur                    2,5 dag per week

Jorieke Loohuis                 0,5 dag per week

Onderwijsassistent             1,5 dag per week

Merlin Slagers                   1 dag per week

Anne-Marie Bolscher          3 dagen per week

 

Daarnaast hebben we ook nog een aantal vrijwilligers:

Jet Oonk                               0,5 dag per week

Sylvia Fleer                          2 dagen per week

Gabrielle Bolscher              2 dagen per week

 

We bekijken ieder jaar opnieuw hoeveel ondersteuning iedere groep krijgt. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar nog meer van de specifieke onderwijs behoefte van de groep. Deze verschilt per leerjaar. U kunt zich voorstellen dat groep 1 een hele andere ondersteuningsbehoefte heeft dan bijvoorbeeld groep 6.

Doordat we al een aantal jaren met dit systeem werken hebben we veel ervaring opgedaan en lukt het ons om het systeem steeds beter ‘passend’ te maken.

Over hoe we volgend schooljaar de ondersteuning per groep gaan vormgeven informeren we u tijdens de algemene ouderinformatieavond aan het begin van het jaar.

 

Indeling leerlingen

De leerlingen van de groepen 1a en 1b krijgen uiterlijk volgende week een leerlingenlijst mee waarop te zien is in welke groep ze geplaatst zijn. Dit geldt ook voor de leerlingen die 4 jaar worden in de maanden juni t/m september. De leerlingen die 4 jaar worden in de periode oktober t/m december ontvangen in augustus de informatie.

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die volgend schooljaar vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Kevin Otten

Kevin Otten zal komend schooljaar tot december werkzaam zijn in groep 5. Kevin vervangt Kerensa Grunder i.v.m. zwangerschap. Kevin zal zich in de komende nieuwsbrief aan u voorstellen en maakt volgende week kennis met de leerlingen.

 

Elena Bunskoek

Elena heeft in als onderwijsassistent en stagiair gewerkt op onze school. Naast haar werk als onderwijsassistent heeft ze de PABO gedaan. Elena zal binnenkort afstuderen en haar diploma in ontvangst nemen. Voor komend schooljaar heeft Elena op basisschool Pax Christi een baan als leerkracht. We vinden het jammer dat Elena naar een andere school gaat. We missen een betrokken en enthousiaste collega. We willen haar bedanken voor haar inzet en wensen Elena veel succes! Vanzelfsprekend nemen we nog op een passende manier afscheid van Elena.

Onlangs is er een procedure gestart voor een vacature voor een nieuwe onderwijsassistent op onze school. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u hierover informeren.

 

 Start schooljaar 2020-2021

Zoals we in de nieuwsbrief van juni hebben laten weten, mogen we volgens de Corona-maatregelen geen oudergesprekken op school voeren. Dit vinden wij als team jammer omdat we het persoonlijk contact met ouders van groot belang vinden. Voor dit moment kiezen we ervoor om in plaats van de oudergesprekken aan het eind van het schooljaar alle ouders te bellen. Mocht u nog niet gebeld zijn, dan kunt u in de komende weken een telefoontje van de leerkracht verwachten.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de richtlijnen na de vakantie zullen zijn. Wel moeten er nog een aantal beslissingen genomen worden. Op basis van de kennis die we nu hebben, hebben we voor de onderstaande zaken al een besluit genomen.

We hopen dat we hiermee het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk kunnen starten:

Algemene informatieavonden

Jaarlijks organiseren we op school een algemene informatieavond. Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven en daarnaast ook informatie over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. Aangezien we na de zomervakantie geen grote groepen ouders op school mogen ontvangen geven we deze informatie digitaal.

Bij de start van het nieuwe schooljaar sturen we alle ouders een link, waarmee ze de digitale ouderavond kunnen bekijken.

Ook de informatieavond die we jaarlijks verzorgen voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7, over de procedure richting het voortgezet onderwijs, zullen we op deze wijze versturen.

Kennismakingsgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar organiseren we jaarlijks kennismakings-gesprekken. Voor komend schooljaar staan deze gesprekken gepland in de tweede schoolweek. Op dit moment is onduidelijk of we deze gesprekken ‘live’ door mogen laten gaan. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we dit weten.

Voorlopig advies eind groep 7

De leerlingen van groep 7 zouden tijdens de gesprekken aan het eind van dit schooljaar een voorlopig advies richting voortgezet onderwijs krijgen. Omdat we het belangrijk vinden om deze gesprekken ‘live’ te voeren en dit niet mag in ons schoolgebouw, hebben we ervoor gekozen om de gesprekken door te schuiven tot na de zomervakantie. Als we op dat moment nog steeds geen ‘live-gesprekken’ mogen voeren, dan kiezen we voor een andere oplossing.

Kamp groep 8

De driedaagse voor de leerlingen van groep 8 is verschoven naar maandag 31 mei t/m woensdag 2 juni 2021.

 

Social schools

We starten in augustus met een nieuw aanvullend communicatieplatform voor ouders: Social Schools. Via e-mail en de gratis app blijft u op de hoogte van alles wat voor u relevant is en kunt u zelf afspraken inplannen voor oudergesprekken. In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u informatie over dit platform. Daarbij ontvangt u een mail en een activeringscode. Met deze code kunt u uw kind ‘koppelen’ aan uw account in Social Schools.

Klasbord zal met de komst van deze app verdwijnen. Wel blijven we naast Social Schools wel het ouderportaal Parnassys gebruiken.

 

Data en kalender augustus en september

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Dinsdag 8 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 9 september:

Oud Papier

Dinsdag 22 september:

Streetwise voor alle leerlingen

Nieuwsbrief juni KBS De Martinus

Door de regering is besloten dat de basisscholen vanaf maandag 8 juni a.s. weer geheel open gaan. Hiermee zijn we heel blij en daar verheugen we ons ook echt op!

Helaas zijn er toevalligerwijs net in die eerste week, op donderdag 11 juni en op vrijdag 12 juni, twee studiedagen. Deze studiedagen zijn aan het begin van het schooljaar gepland en ook in de ouderkalender en schoolgids terug te vinden. Normaliter herinneren we jullie in de maandelijkse nieuwsbrieven eraan dat er studiedagen gepland staan. Door de hele situatie m.b.t. corona, zagen de nieuwsbrieven er de laatste tijd anders uit en we snappen dat deze studiedagen jullie mogelijk ontgaan zijn.

Er zijn in de afgelopen dagen door veel ouders vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over het feit dat er op dit moment i.p.v. lesdagen studiedagen zijn. “Juist nu leerlingen weer volledig naar school mogen, zijn er twee studiedagen waardoor de leerlingen vrij zijn.” Dit lijkt vreemd en onlogisch. Wij snappen dit en zijn het eens met jullie dat deze dagen nu ongelukkig vallen. Echter, door de hele situatie zijn wij de afgelopen maanden helaas ook niet in staat geweest om met het gehele team belangrijke agendapunten voor de schoolontwikkeling te bespreken. Het is inderdaad zo dat de leerlingen minder op school zijn geweest maar de leerkrachten hebben wel de volledige lesdagen gewerkt. Hierdoor is er geen ruimte geweest om studie-uren eerder of op een ander moment in te plannen. Wij hopen dan ook op jullie begrip dat we ook hiervoor tijd nodig hebben.

Om aan beide belangen tegemoet te kunnen komen hebben we besloten om de studiedag op donderdag 11 juni om te zetten naar een lesdag zodat de leerlingen op deze dag wel naar school kunnen. Vrijdag 12 juni hebben we echter echt nodig en deze dag zullen de kinderen dan ook vrij zijn. De leerkrachten hebben dan een studiedag.

Kortom:

 • Vanaf maandag 8 juni mogen alle leerlingen weer de volledige lesuren naar school.
 • Donderdag 11 juni vervalt de studiedag en dit is een lesdag voor alle leerlingen.
 • Vrijdag 12 juni hebben alle leerlingen vrij i.v.m. studiedag van de leerkrachten.

 Nb. Ouders die op donderdag 11 juni rekening hebben gehouden met een vrije dag en hiervoor plannen hebben gemaakt, kunnen deze plannen gewoon door laten gaan. De leerlingen zijn dan niet verplicht om naar school te gaan. Wel graag uw kind(eren) afmelden zodat we weten welke leerlingen afwezig zijn.

 

  Vanaf 8 juni

Aan de openstelling vanaf 8 juni zijn verschillende voorwaarden gesteld.

In de afgelopen dagen hebben we in het team en met de MR besproken hoe wij het onderwijs organiseren dat aan specifieke criteria moet voldoen i.v.m. de vernieuwde maatregelen rondom het Coronavirus (vanaf 8 juni). Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten. Hierbij sturen we de informatie voor de organisatie van het onderwijs op onze school. Het betreft vooral praktische informatie. We willen u nadrukkelijk vragen om deze informatie goed door te lezen en u aan de richtlijnen te houden die we hebben opgesteld.

Hoe organiseren we dit op De Martinus

 • Alle leerlingen gaan weer volledig naar school, op de normale schooldagen en de normale schooltijden.
 • We werken met gespreide breng- en haaltijden.
 • De leerlingen volgen geen thuisonderwijs meer.
 • Met ingang van 8 juni wordt er geen noodopvang meer aangeboden.

 

Nieuwe leerlingen

 • Leerlingen die 4 jaar zijn geworden in maart, april en mei gaan vanaf 8 juni op de reguliere schooldagen van groep 1 naar school.
 • Er zijn wenmomenten gepland voor de leerlingen die 4 jaar worden in de maanden juni t/m augustus.
 • De leerlingen die 4 jaar worden in september gaan wennen na de zomervakantie. Hiervoor worden nog afspraken gemaakt.
 • Met alle ouder(s)/verzorger(s) van deze nieuwe leerlingen wordt contact opgenomen om het intakegesprek te plannen.

 

Richtlijnen/afspraken waaraan we ons moeten houden

 • De groepen houden zoveel mogelijk gescheiden pauze.
 • Bij het halen en brengen van de kinderen mag de ouder niet mee naar binnen.
 • De school zorgt dat de algemene hygiënevoorschriften worden nageleefd en zorgt voor de materialen die hiervoor nodig zijn (o.a. handen wassen, zorgen voor voldoende schoonmaakmaterialen).
 • Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Dagelijks, ook onder schooltijd, zorgen we voor een goede schoonmaak.
 • Geadviseerd wordt om zeer terughoudend te zijn met groepsactiviteiten zoals schoolkamp, vieringen en excursies.
 • Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw.
 • Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in school.
 • Kinderen mogen geen eten delen en ook niet trakteren (we vieren wel de verjaardagen, maar dan zonder traktatie).
 • Oudergesprekken vinden zo nodig digitaal plaats of kunnen eventueel buiten op het schoolplein of elders buiten plaatsvinden.
 • Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
 • Als een leerling ziek wordt of coronagerelateerde klachten ontwikkelt zullen we ouders vragen het kind op te halen.
 • We temperaturen niet op school.

 

De praktische uitwerking van de richtlijnen

 Brengen en halen van de leerlingen

 • We hanteren de normale lestijden (zoals voor de Corona-maatregelen).
 • We hanteren gespreide breng- en haaltijden.
 • Ouders mogen niet in de school komen. Bij het wegbrengen mogen de ouders mee tot de buitendeur van school, maar we hebben liever dat de kinderen zelfstandig het schoolplein op komen en naar binnen lopen.
 • Leerlingen moeten bij aankomst op school direct naar binnen gaan en mogen niet (zoals normaal) spelen op het schoolplein. Dit geldt ook bij het naar huis gaan.
 • We vragen aan de ouders die de kinderen ophalen om met hun kind(eren) een plek af te spreken waar ze staan. Dit kan zijn op het schoolplein of in de buurt van het schoolplein.
 • Bij het naar binnen en buiten gaan zal er toezicht zijn.
 • Op de buitendeuren is zichtbaar welke groepen via welke deur naar binnen gaan. Hieronder kunt u lezen via welke ingang dit is.

 

Naar binnen gaan

 • Alle leerlingen gaan naar binnen tussen 8.15 uur en 8.25 uur en lopen direct naar het eigen lokaal.
  • Groep 1a: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
  • Groep 1b: naar binnen en buiten via het speelplein van de kleuters.
  • Groep 2: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
  • Groep 3: naar binnen en buiten via de hoofdingang.
  • Groep 4: naar binnen en buiten via de deur naar de hal.
  • Groep 5 t/m 8: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.

 

Ophalen / naar huis gaan

 • De leerlingen worden naar buiten gebracht door de leerkracht via dezelfde ingang als waar ze ook naar binnen zijn gegaan (zie hiervoor de lijst hierboven).
 • De leerlingen van de groepen 1 t/m 4 worden naar buiten gebracht tussen 14.25 uur en 14.30 uur.
 • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 worden naar buiten gebracht tussen 14.30 uur en 14.35 uur.

 

Inleveren Chromebooks

Omdat we vanaf 8 juni geen thuisonderwijs meer aanbieden en de leerlingen van groep 3 t/m 8 op school de klassikaal de chromebooks nodig hebben, vragen we alle leerlingen die nog een chromebook thuis hebben deze vrijdag of maandag bij meneer Léon in te leveren.

 

Gym

De leerlingen hebben tweemaal per week een gymles. We vragen de leerlingen om hiervoor makkelijke kleding en schoenen te dragen. Voor de gymlessen maken we gebruik van het speelplein of het sportveld bij de sporthal. We gaan niet omkleden.Tot aan de zomervakantie hebben alle leerlingen op dinsdag een gymles van meneer Thomas.Daarnaast hebben de leerlingen van groepen 1 en 2 ook buitengym op woensdag en de leerlingen van groep 3 t/m 8 op vrijdag.

 

Maatregelen rondom de hygiëne

Er zijn diverse maatregelen genomen om te zorgen voor een goede

hygiëne. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD Twente. Hieronder een aantal voorbeelden:

 • Ieder schooldag wordt er 2 x per dag schoon gemaakt.
 • We vragen de leerlingen regelmatig om de handen te wassen.
 • We maken lesmateriaal schoon indien nodig.

 

Moederdag en Vaderdag

Helaas hebben we, door alle maatregelen rondom Corona, geen aandacht kunnen geven aan Moederdag en Vaderdag dit jaar. We sturen als bijlage wel een kleurplaat mee voor Vaderdag.

 

Verkeersbrigadiers

In de periode tot de zomervakantie zijn er geen verkeersbrigadiers aan de Oldenzaalsestraat.

 

Vossenjacht

De Vossenjacht die gepland was op maandag 22 juni gaat niet door.

 

Oud Papier

Vanwege het coronavirus wordt in ieder geval tot september geen oud papier opgehaald in de wijk ‘t Voswinkel (tussen de Oldenzaalsestraat en de Enschedesestraat).

 

Viering Eerste H. Communie

De communievieringen 2020 gaan in de maand juni niet door i.v.m. met de beperking van maximaal 30 mensen in de kerk. Ouders en communicanten zijn geïnformeerd.

 

Avond4daagse

De Avond4daagse (9 t/m 13 juni) gaat niet door.

 

Beeball groep 5 en 6

De Beeball-clinics en het eindtoernooi op 18 juni gaan niet door.

 

Vastenactie 2020

De opbrengst van de Vastenactie is bekend. Maar liefst € 475,00 werd tijdens de vastenactie door de leerlingen van onze school bijeengebracht. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan het project ‘Werken aan je toekomst’ in Zambia.

 

Schoolreis

Helaas kon door de maatregelen rondom Corona ons schoolreisje niet doorgaan. In overleg met de Ouderraad en de MR kijken we begin volgend schooljaar naar de mogelijkheden en nemen we een besluit over de schoolreis.

 

Vanuit het bestuur

Het bestuur van onze stichting is op zoek naar een nieuw bestuurslid. Als bijlage sturen we de advertentie mee vanuit ons bestuur.

 

Afscheidsmusical en afscheidsavond groep 8

I.v.m. de richtlijnen rondom Corona is besloten, na overleg met de MR en de Ouderraad, om de festiviteiten rondom het afscheid van groep 8 in aangepaste vorm te laten doorgaan:

 • Slaapfeestje gaat niet door.
 • Leerlingen van groep 8 voeren zoals gebruikelijk in de laatste schoolweek de musical op voor alle leerlingen.
 • De afscheidsavond is verplaatst naar woensdag 1 juli. Alle ouder(s)/verzorger(s) hebben over de invulling van deze avond informatie ontvangen.
 • De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 8 is donderdag 2 juli. Op deze donderdag “gooien we deze leerlingen om 12.00 uur de school uit”. We nodigen de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 8 hierbij van harte uit.

We vinden het als team belangrijk om ook deze leerlingen een onvergetelijk afscheid te geven. Aangezien we dit schooljaar dit niet kunnen doen in de vorm die we graag zouden willen, zorgen we voor een leuk alternatief. Wat de invulling is blijft nog even een verrassing.

 

Groepsbezetting en groepsindeling

Op dit moment vinden er binnen de stichting gesprekken plaats over de samenstelling van de schoolteams voor komend schooljaar. Zodra er meer duidelijkheid is over de definitieve groepsindeling en groepsbezetting voor onze school zullen we u hierover informeren middels een nieuwsbrief.

 

Rapportmap inleveren op woensdag 10 juni

Zoals we reeds hebben laten weten krijgen de leerlingen in juni geen regulier rapport. Wel willen we in een aangepaste vorm de leerlingen iets meegeven. Op donderdag 18 juni geven we ze dit in hun rapportmap mee. Daarom willen alle kinderen vragen om op 10 juni de rapportmap in te leveren op school.

 

Rapport en oudergesprekken

Op donderdag 18 juni ontvangen alle leerlingen het tweede rapport. Door de maatregelen en richtlijnen rondom Corona kunnen de oudergesprekken niet doorgaan. Vanuit de overheid is aangegeven dat we geen reguliere oudergesprekken in het schoolgebouw mogen voeren. Dit vinden we jammer, omdat we het belang van oudergesprekken zien. Om het schooljaar toch goed te kunnen afsluiten kiezen we ervoor om met alle leerlingen een kindgesprek te voeren en met alle ouder(s)/verzorger(s) telefonisch contact op te nemen.

De leerlingen van groep 7 zouden tijdens deze gesprekken een voorlopig advies richting voortgezet onderwijs krijgen. We vinden dat we deze specifieke adviesgesprekken niet telefonisch of alleen met leerlingen kunnen voeren. In de komende dagen bekijken we de mogelijkheden en besluiten we hoe en wanneer we deze gesprekken organiseren. Voor eind volgende week zullen we de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7 hierover informeren.

 

Laatste schooldag en start nieuwe schooljaar

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 3 juli.

Normaliter sluiten we op deze dag om 12.00 uur samen met alle kinderen en ouders op het schoolplein het schooljaar af. Helaas kan dat dit schooljaar niet.

Vanzelfsprekend zullen we die ochtend met de leerlingen het schooljaar op passende wijze afsluiten.

We verwachten alle leerlingen op maandag 17 augustus weer op school.

n.b. De leerlingen van groep 1 en groep 8 hebben op donderdag 2 juli de laatste schooldag. Groep 8 is om 12.00 uur vrij, groep 1 krijgt om 14.30 uur vakantie.

 

 

Data / activiteiten in juni en juli

Woensdag 10 juni

Inleveren rapportmap

Vrijdag 12 juni

Studiedag alle leerkrachten, alle leerlingen hebben vrij

Maandag 15 juni

Praktisch verkeersexamen groep 7

Vergadering GMR om 20.00 uur

Donderdag 18 juni

Leerlingen krijgen de rapportmap mee.

Vergadering Ouderraad om 19.00 uur

 

Woensdag 1 juli

Afscheidsavond groep 8

Donderdag 2 juli

Laatste schooldag leerlingen groep 8 om 12.00 uur vakantie!

Laatste schooldag leerlingen groep 1 om 14.30 uur vakantie!

Vrijdag 3 juli

Laatste schooldag wenners en leerlingen groepen 2 t/m 7 om 12.00 uur vakantie!

Nieuwsbrief maart KBS De Martinus

Carnaval 2020!

Langs deze weg willen we prins Bob en de adjudanten Denniël en Nick bedanken voor de bijdrage aan het gezellige carnavalsfeest op 14 februari en ook voor het doek dat we hebben gekregen als decoratie in onze hal!

 

Lekker fit!

Voor de leerlingen van de groepen 3 t/m 8 wordt ook dit jaar weer “Lekker Fit!” georganiseerd. Dit is een sportkennismakingsproject waarbij de kinderen kunnen kiezen uit verschillende sportclinics. Inschrijven kan via de website www.lekkerfitlosser.nl en dit kan vanaf 2 maart t/m 22 maart.

Alle leerlingen krijgen op 2 maart informatie mee over dit project.

 

Mooie foto’s!

Tijdens diverse activiteiten zoals bijvoorbeeld Sinterklaas en Carnaval worden prachtige foto’s gemaakt, die nadien via een link naar alle ouders worden gemaild. Yvonne Gering, Ronald Kamphuis en Ellen Keur willen we langs deze weg bedanken hiervoor!

 

 Beeball voor groep 5 en 6

Sinds vorig schooljaar is er voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 een nieuwe sportactiviteit, ‘Beeball’. BeeBall is een voorloper van het echte honk- en softbal. Door de kleine teams en eenvoudige spelregels worden kinderen volledig bij het spel betrokken en zijn ze volop in beweging. Bij BeeBall staan teamgeest en sportiviteit voorop. Door het spelen van BeeBall raken kinderen snel vertrouwd met het slaan, gooien en vangen. Op speelse wijze maken kinderen zich snel de technische vaardigheden van honkbal en softbal eigen.

In de maanden maart en april worden op alle scholen tijdens de gymlessen 2 workshops gegeven aan de leerlingen van groep 5 en 6. Deze lessen worden verzorgd door de Tex Town Tigers uit Enschede. In de maand juni zal er (onder schooltijd) een eindtoernooi worden gespeeld waarvoor alle leerlingen van de groepen 5 en 6 worden uitgenodigd. Dit toernooi wordt gespeeld op het sportpark Brilmansdennen in Losser en daarbij worden belangstellenden ook van harte uitgenodigd om te komen kijken.

De workshops beeball zullen op vrijdag 6 en 13 maart worden georganiseerd:

 

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 6: Finale verkeersquiz

In februari heeft groep 6 met succes deelgenomen aan de voorronde van de grote Verkeersquiz Losser 2020! Op 10 maart staan ze in de finale!

Groepen 5 en 6: workshops Beeball

Voor de leerlingen van de groepen 5 en 6 worden op vrijdag 6 maart en 13 maart twee workshops Beeball georganiseerd.

Groep 6: bezoek steenfabriek

Op maandag 16 maart gaan de leerlingen van groep 6 ’s morgens op bezoek naar de steenfabriek. Ze maken kennis met en geven invulling aan het erfgoedproject  ‘Het Geheim van de Steenfabriek’.

Groep 6: workshop Ontdekkisten

Donderdag 26 maart heeft groep 6 een workshop Ontdekkisten, waarbij de kinderen op verkennende, onderzoekende en ontdekkende manier kennis maken met URENCO en met het bestuderen van stoffen.

 

Juf Simone 25 jaar in het onderwijs!

Op 5 februari vierde Simone Hilberink dat ze 25 jaar op De Martinus werkzaam is. Ze heeft in die jaren al in alle groepen lesgegeven.

We hebben Simone op deze dag samen met de kinderen en collegae in het zonnetje gezet. De kinderen hebben die ochtend leuke optredens gedaan en Simone kreeg namens alle kinderen een mooie kofferset aangeboden.

 

Data en kalender maart en april

Maandag 2 maart

Vergadering MR om 19.00 uur

Vrijdag 6 maart

Workshop Beeball voor groep 5 en 6

Dinsdag 10 maart

Finale verkeersquiz (groep 6)

Woensdag 11 maart

Oud Papier

Vrijdag 13 maart

Workshop Beeball voor groep 5 en 6

Dinsdag 17 maart

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 24 maart

Overleg Ouderraad/MR/team om 20.00 uur

 

Maandag 6 april

Vergadering GMR om 20.00 uur

Woensdag 8 april

Schoolvoetbaltoernooi gemeente Losser (voor de leerlingen van groep 8)

Oud Papier

Maandag 13 april

2e Paasdag, alle leerlingen vrij

Woensdag 15 april, donderdag 16 april en dinsdag 21 april

eindtoets voor de leerlingen van groep 8

Vrijdag 17 april

Koningsspelen voor alle leerlingen

Groepen 1 en 2:  8.30 – 12.00 uur

Groepen 3 t/m 8: 8.30 – 14.30 uur

Maandag 20 april

Vergadering MR om 19.00 uur

Maandag 27 april t/m woensdag 6 mei

Meivakantie, alle leerlingen vrij

Nieuwsbrief februari KBS De Martinus

Carnaval

Vrijdag 14 februari vieren we carnaval op school.

De schooltijden zijn voor op deze feestelijke dag aangepast, dus alle leerlingen zijn om 12.00 uur vrij.

De ouderraad trakteert iedereen op een versnapering. Deze dag hoef je dus geen eten en drinken mee te nemen.

We gaan naar groepsoptredens kijken en je kunt meedoen aan Martinus Got Talent! Kun je goed zingen, dansen, een instrument bespelen of heb je een andere leuke act dan mag je je opgeven op de lijsten die bij de ingang van de klassen hangen. Opgeven kan t/m woensdag 5 februari. Je mag alleen of met een groepje optreden. Om iedereen de kans te geven mee te kunnen doen mag je met 1 act meedoen. Afhankelijk van het aantal opgaves kan het zijn dat je act niet langer dan 2 minuten mag duren of dat er eerst een voorronde in je eigen groep is. Dit hoor je zo spoedig mogelijk.

We gaan er een mooi feestje van maken! Trek je gaafste carnavalskleding aan! De gehele dag zal de Prins(es) en Adjudant(e) uit groep 8, samen met het Keizerskroontje en de Adjudant(e) uit groep 4 in de polonaise voorop lopen. Binnenkort zal het verkiezingsspektakel plaatsvinden.

We vragen vriendelijk om geen spuitbussen en/of confetti mee te nemen naar school.

 

Rapport en gesprekken

Op donderdag 13 februari krijgen de leerlingen het eerste rapport van dit schooljaar mee naar huis. De oudergesprekken zullen plaatsvinden op woensdag 26 februari en donderdag 27 februari. De uitnodigingen voor de gesprekken zijn via de mail verstuurd. We verwachten dat de leerlingen van de groepen 6, 7 en 8 aanwezig zijn bij deze gesprekken, de leerlingen van groep 5 mogen aanwezig zijn bij het gesprek. Tijdens de gesprekken zal de leerkracht o.a. de resultaten van de cito-toetsen bespreken. Tijdens de gesprekken van de leerlingen van groep 8 wordt tevens het schooladvies voor het voortgezet onderwijs gegeven.

We vragen alle leerlingen om vóór 7 februari de rapportmap in een plastic tas mee te nemen naar school.

 

Schoolreis

De leerlingen van groep 1 t/m 7 gaan op donderdag 4 juni op schoolreis. Nadere informatie volgt in één van de volgende nieuwsbrieven.

 

Avondvierdaagse

Net als voorgaande jaren nemen wij, als school, weer deel aan de avondvierdaagse in Losser.

Door OR, MR en team is na veelvuldig overleg het besluit genomen dat deelname vanaf dit jaar alleen voor groep 1 t/m 6 geldt.

Enkele jaren geleden hebben we ervoor gekozen om met de leerlingen van groep 7 en 8 de 10 km te lopen. Dit omdat het tempoverschil tussen de leerlingen uit de bovenbouw en de leerlingen uit de onderbouw té groot is. Helaas is in de afgelopen jaren gebleken, dat de organisatie van deelname aan de 10 km voor groep 7 en 8 logistiek bijna niet rond te krijgen is. Daarnaast zijn er meerdere keren, vanuit diverse kanten, opmerkingen gemaakt over het gedrag en de houding van deze deelnemende leerlingen. Dit heeft ertoe geleid dat we moet concluderen dat we geen verantwoordelijk meer kunnen nemen voor deelname van leerlingen van groep 7 en 8.

Indien leerlingen uit de groepen 7 en/of 8 willen deelnemen, zullen ze dit dus met ingang van dit jaar zelf moeten regelen. Ze kunnen ervoor kiezen om óf mee te lopen met een vereniging óf door zich zelfstandig (met een groepje) op te geven.

Meer info over de avondvierdaagse is te vinden op www.avondvierdaagse-losser.nl

Hopelijk is deze info voldoende, mochten er nog vragen zijn, dan kunt u terecht bij Léon Poorthuis

 

Vakantierooster 2020  – 2021

Met instemming van de GMR is onderstaand vakantierooster voor schooljaar 2020-2021 vastgesteld:

Herfstvakantie         12-10-20 t/m 16-10-20

Kerstvakantie          21-12-20 t/m 01-01-21

Carnaval                 15-02-21 t/m 16-02-21

Voorjaarsvakantie    22-02-21 t/m 26-02-21

Pasen                     05-04-21

Meivakantie             26-04-21 t/m 07-05-21

Hemelvaart             13-05-21 t/m 14-05-21

Pinksteren              24-05-21

Zomervakantie        12-07-21 t/m 20-08-21

 

 Vastenactie 2020: Werken aan je toekomst
Ook dit jaar willen wij als school ons tijdens de vastentijd weer inzetten voor mensen, die het niet zo goed getroffen hebben als wij. De vastentijd is het moment om stil te staan bij de ongelijke verdeling van welvaart in de wereld.

In de weken voor Pasen kunnen we proberen wat soberder te leven. We hebben aandacht voor mensen die het minder hebben dan wijzelf en proberen hen te helpen. Daarbij besteedt Vastenactie dit jaar bijzondere aandacht aan projecten rondom water.

In 2020 is het Vastenactiethema ‘Werken aan je toekomst’. We laten zien hoe belangrijk het is dat kinderen niet alleen naar de basisschool kunnen, maar ook een vervolgopleiding krijgen om een vak te leren. Dat vergroot hun kansen op werk, waarmee ze een redelijk inkomen kunnen verdienen. We maken kennis met Dennis uit Zambia. Hij vertelt hoe graag hij weer naar school wil, omdat hij leraar wil worden.

Op 26 februari organiseert de Vastenactie weer een voorstelling ‘samen sterk’ voor de hele school. De kinderen krijgen dit jaar een vastendoosje van de MOV-groep Losser. Het doosje mogen ze inleveren bij hun leerkracht.

Misschien kunt u uw kind hierbij helpen, bijvoorbeeld door hem of haar een klusje te laten doen om wat geld te verdienen, of door als gezin mee te sparen.

Het geld moet uiterlijk vrijdag 3 april weer worden ingeleverd op school. Wij zorgen dat het geld op de juiste plek komt.

We wensen u een goede vastentijd toe.

 

Informatie vanuit stichting Fundament

Workshop bestuur je eigen huis: Homey, doe de lamp aan!’

In de voorjaarsvakantie kunnen kinderen van 6 t/m12 jaar weer deelnemen aan een super leuke een leerzame workshop in de bibliotheek. Als bijlage sturen we de folder mee met informatie over deze workshop

 

Voorstelling theatergroep ‘sTOF

Theatergroep ‘sTOF speelt op vrijdag 10 april 2020 om 19.30 u. een uniek stuk in het openluchttheater in Losser.

Heb je je ooit afgevraagd wat er zou gebeuren als we het bekende passieverhaal naar het nu zouden vertalen? ‘sTOF neemt je mee in een indrukwekkende voorstelling met een aangrijpend verhaal en treffende liedjes. Een verhaal over een vriendengroep, een gezin en één meisje in het bijzonder. Ze krijgen te maken met allerlei gebeurtenissen die hun pad zullen kruisen.

Laat je meeslepen in een voorstelling over vriendschap, onzekerheid, passie, vertrouwen, geloof, hoop en liefde.

 PUUR, een voorstelling die je lang bij zal blijven

 

Kaartjes a € 5,- te koop via www.brilmansdennen.nl, of bij Primera Marcel.

Kaartjes aan de kassa: € 7,50

Als bijlage sturen we een poster mee met informatie over deze voorstelling.

 

Data en kalender februari en maart

Maandag 3 februari:

Duik er eens in (zwemactiviteit) voor groep 5

Dinsdag 4 februari:

Studiedag voor het team, alle leerlingen vrij

Woensdag 12 februari:

Oud Papier

Donderdag 14 februari:

Rapport 1 mee

Vrijdag 14 februari:

Viering Carnaval voor alle leerlingen van 8.30 – 12.00 uur

Maandag 17 februari t/m vrijdag 21 februari:

Voorjaarsvakantie

Maandag 24 en dinsdag 25 februari:

Carnaval, alle leerlingen vrij

Woensdag 26 februari en donderdag 27 februari:

Rapportgesprekken

Maandag 2 maart:

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 11 maart:

Oud Papier

Maandag 16 maart:

Bezoek steenfabriek voor groep 6

Dinsdag 17 maart:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 24 maart:

Overleg MR, OR en team om 20.00 uur

Nieuwsbrief november KBS De Martinus

Schoolnaamfeest

Op maandag 11 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden.

Viering

In de Maria Geboortekerk is ‘s morgens om 9.00 uur een viering. We willen iedereen van harte uitnodigen, om hierbij aanwezig te zijn.

Samen delen

Maarten was de zoon van een rijke koopman. Lang geleden was hij soldaat in het Romeinse leger.

Op een dag reed Maarten met een groepje soldaten naar een grote stad. Het was koud en mistig. Maarten had zijn lange mantel goed om zich heen geslagen. Zo had hij het heerlijk warm. Ze hadden haast, want ze wilden voor donker binnen de stadsmuren zijn.

 Toen ze bij de stadspoort aankwamen, stapte er plotseling een arme man op hem af. Hij had geen schoenen, geen jas en geen sokken aan, Je kon aan hem zien dat hij het erg koud had. “Wat is er met jou aan de hand?” vroeg Maarten. ‘Ach”, rilde de man, “ik heb het koud en ik heb zo’n honger”. Maarten dacht even na. Hij zou zijn mantel wel willen geven. Maar in die tijd mochten soldaten zonder mantel de stadspoort niet in. De mantel hoorde bij hun uniform. Wat moest Maarten nu doen? Hij kon die arme man daar toch niet zo maar laten staan?

 Plotseling kreeg hij een goed idee. “Ik geef hem de helft van mijn mantel. Dan kan ik de andere helft omgeslagen houden!” Hij deed zijn mantel af. Trok zijn zwaard en hakte de mantel in twee stukken. Eén stuk gaf hij aan de arme man. En één stuk sloeg hij zelf om zijn schouders. Daarna pakte hij zijn geldbuidel en gaf de man wat geld. De arme man was erg blij. Nu had hij een mantel tegen de kou en wat geld om eten te kopen. Hij bedankte Maarten en vertrok. En Maarten? Die reed daarna tevreden met zijn soldaten de stad binnen.

 Het verhaal van Maarten en de arme man is een oud verhaal. Maarten is door zijn goede daad door de katholieke kerk Heilig gemaakt. Daarom staat nu voor zijn naam het woordje Sint.

Omdat onze school de naam van Sint Martinus draagt, vieren we elk jaar, rondom 11 november, het schoolnaamfeest.

Kijkend naar het verhaal van Sint Martinus, die zijn mantel deelde, willen wij ook met anderen delen. Dit jaar besteden we aandacht aan de ouderen in Losser. Op 11 november maken de kinderen in de groep iets, dat gegeven zal worden aan de ouderen van zorggroep Sint Maarten.

 

 Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die voor 1 oktober 2020 vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Geen staking op 6 november, wel aandacht voor het onderwijs

De onderwijsvakbonden hebben hun leden uit het primair en voortgezet onderwijs in het hele land opgeroepen tot een staking op woensdag 6 november 2019. Zoals wij u via de mail hebben laten weten, zal op woensdag 6 november a.s. de school voor alle kinderen geheel geopend zijn. Het personeel van onze school geeft geen gehoor aan de oproep van de vakbonden tot een landelijke staking die dag. Wel zullen we die ochtend op school in de groepen aandacht geven aan de onderwerpen die bij de staking centraal staan. De MR van onze school is over dit besluit geïnformeerd.

 

Even voorstellen

Ik ben Lieke Boeijink, kinderfysiotherapeute bij FITclinic.  Ik ben begin september gestart met therapie op de Martinus. Ik heb het stokje overgenomen van mijn collega Annemarijke. Ik help kinderen die moeite hebben met fijne motoriek en schrijven. Buiten deze hulpvragen behandel ik uiteenlopende klachten in de leeftijd van 0-18 jaar en doe dit met veel plezier.

Naast de Martinus werk ik ook op de Veldzijde en de Windroos in Oldenzaal.  Ook ben ik in Losser en Oldenzaal op de praktijk aan het werk.

Een keer kennismaken?

Willen jullie een keer kennismaken of hebben jullie een vraag? Jullie kunnen mij bereiken op T. 053 436 67 66. Mailen kan ook naar: l.boeijink@fitclinic.nl

 

Met vriendelijke groet,

Lieke Boeijink

 

Meer informatie over (hulp)vragen, (pijn)klachten en onze behandelingen kijk op www.kidsclinic.nl. KIDSclinic is een onderdeel van FITclinic therapie.

 

Sinte Marten voggelken……

 Op 11 november vieren we het feest van St. Maarten.

Ook in Losser wordt dit feest in het dorp gevierd. Dit jaar worden de kinderen van groep 1 t/m groep 6 verwacht op zaterdag 9 november om 14.00 uur in de protestante kerk op het Raadhuisplein. Je kunt St. Maarten ontmoeten in de kerk. Daar start de optocht door het dorp. De ondernemers van Losser delen snoep uit. De afsluiting zal bij ’t Lossers Hoes zijn.

Als je Maarten heet, of Maartje, Martijn, Martine, Mart, dan heb je net als St. Maarten een extra feestdag! Op zondag 10 november om 9 uur willen wij dit feest graag met iedereen vieren in de H. Maria Geboortekerk.  In de kindernevendienst zijn leuke activiteiten te doen. Tot slot mag je delen van iets lekkers en is er een rondgang met lampionnen.

Jij komt toch ook?

 

Martinikerlkes, Oranje Comité, Dorpsraad Losser, Ondernemers Losser, Gemeente Losser en Geloofsgemeenschap Katholiek Losser en de Protestante Gemeente Losser.

 

Culturele voorstellingen en projecten

Groep 8 naar Risk Factory

De leerlingen van groep 8 zijn op dinsdag 29 oktober op bezoek geweest bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen zijn met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Op donderdag 7 november gaan de leerlingen van groep 5 naar basisschool De Verrekijker om te kijken naar de voorstelling MOMO en de tijdspaarders.

Lessen bureau Halt in groep 7 en 8

Op vrijdag 15 november (groep 8) en dinsdag 17 december (groep 7) komt bureau Halt een gastles geven. In groep 8 is het onderwerp ‘invloed van de groep’ en in groep 7 wordt vuurwerkvoorlichting gegeven.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 5, 12, 19 en 26 november. Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen.

De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser.

We willen de vele ouders, die zich hebben aangemeld om mee te rijden naar de ijsbaan, alvast hartelijk bedanken. Zonder jullie inzet kunnen we deze activiteit niet aanbieden.

Groep 3 en 4 naar voorstelling Kaatje Kopstand

Op vrijdag 29 november gaan de kinderen van groep 3 en 4 naar de voorstelling ‘Kaatje Kopstand’ in Borne. Het is een voorstelling in het thema van Sinterklaas.

De ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 3 en 4 ontvangen via de leerkracht nog meer informatie hierover.

 

Data en kalender november en december

Dinsdag 5 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Donderdag 7 november

Bezoek groep 5 voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Maandag 11 november

Schoolnaamfeest, viering om 9.00 uur in de H. Maria Geboortekerk.

Dinsdag 12 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 19 november

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Maandag 25 november

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 26 november

Schoolschaatsen voor groep 6 en 7

10-minutengesprekken

Donderdag 28 november

10-minutengesprekken

Vrijdag 29 november

Groep 3 en 4 naar de voorstelling ‘Kaatje Kopstand’ in Borne

 

Maandag 2 december

‘Duik er eens in’ (naar het zwembad) voor groep 5 en 6

Dinsdag 3 december

Vergadering MR om 19.00 uur

Donderdag 5 december:

Sinterklaasfeest op school

 Woensdag 11 december:

Oud Papier

Donderdag 19 december:

Kerstviering in de kerk en kerstbuffet op school (17.00 – 19.00 uur)

Maandag 23 december t/m vrijdag 3 januari:

Kerstvakantie

Vrijdag 3 januari:

Kersthandbaltoernooi voor groep 8

Nieuwsbrief oktober KBS De Martinus

Nieuwsbrief
U ontvangt ook dit schooljaar maandelijks een nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat ook vaak informatie die door derden is aangeleverd. We kiezen ervoor deze teksten schuingedrukt te plaatsen zodat u kunt zien welke teksten van school zijn en welke van derden.

Kinderboekenweek 2019
De kinderboekenweek vindt dit jaar plaats van 2 t/m 13 oktober. Het thema is ‘Reis mee’. Op donderdag 2 oktober zullen we met alle kinderen de kinderboekenweek openen door een toneelstuk te spelen en gezamenlijk te dansen op het lied ‘Reis mee’ van Kinderen voor Kinderen. Daarnaast krijgt groep 7 bezoek van de auteur Martine Letterie en groep 4 gaat naar de bibliotheek om daar een bezoek te brengen aan de illustrator Natascha Stenvert. Op donderdag 17 oktober sluiten we de kinderboekenweek af met presentaties van werkstukken/verhalen/gedichten die in de groepen zijn gemaakt.

Ook wordt in de kinderboekenweek begonnen met de voorronde van de voorleeswedstrijd. De winnaars van de groepen 6 t/m 8 zullen op 7 november strijden voor de winst. De winnaar mag meedoen aan het kampioenschap van Losser.

Informatieavond groep 8
In de week van 11 november wordt er door het Twents Carmel College aan de Oranjestraat in het gebouw van het Carmel College een informatieavond georganiseerd voor de ouders van de leerlingen van groep 8. De ouders ontvangen hiervoor binnenkort een aparte uitnodiging.


Geslaagd!

Nancy Roozeboom heeft de tweejarige opleiding Pedagogisch Professional Kind en Educatie afgerond. Op 25 september heeft ze het diploma in ontvangst genomen. Wij willen Nancy hiermee feliciteren.

Kom speuren naar haaientanden in de bieb!
Omdat de Kinderboekenweek dit jaar 65 jaar is, gaan we dit vieren met een speurtocht in de bibliotheek. In het Kinderboekenweekgeschenk boek ‘Haaientanden’ probeert Atlanta van elf in 24 uur rond het IJsselmeer te fietsen. Opgeven kan niet, dan gaat alles mis. Wanneer ze net begonnen is knalt ze keihard tegen de fiets van Finley op. Hij is even oud als Atlanta en in zijn zak heeft hij een zakje met twee haaientanden.
Deze haaientanden staan voor geluk en vriendschap. Dat gelooft de moeder van Finley in het boek Haaientanden. Tijdens de Kinderboekenweek zijn in de bibliotheek Losser Kinderboekenweekgeschenken verstopt met daaraan vast een zakje met échte haaientanden! Wie is de beste speurder van Losser en weet deze Haaientanden te vinden? Kom maar speuren vanaf 2 oktober!

Luizencontrole
Vanaf de start van dit schooljaar hebben we ons beleid m.b.t. de luizencontrole aangepast. Er zal geen structurele controle meer georganiseerd worden door school.

We gaan er vanuit dat u als ouder/verzorger zelf controleert op hoofdluis. Als dat zo is, vragen we u dit te melden op school. Op dat moment zullen we een bericht sturen naar alle ouder(s)/verzorger(s) van die betreffende groepen. Op die manier hopen we samen te zorgen voor zo weinig mogelijk luizen op school.

Even voorstellen
Mijn naam is Maaike Welpelo en ik ben sinds begin dit schooljaar voorzitter van de MR van de Martinus. Ik ben getrouwd met Patrick en moeder van Lieke (groep 8), Thijs (groep 6) en Stijn (groep 4). Ik ben voorzitter van de MR geworden omdat ik het leuk vind om mee te denken over hoe we alle kinderen een mooie en leerzame tijd op de Martinus kunnen geven. Daarnaast vind ik het interessant om een kijkje achter de schermen te krijgen van de school waar we elke dag onze kinderen naartoe brengen.

In het dagelijks leven werk ik als senior onderzoeker bij Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) waar ik leiding mag geven aan een groep onderzoekers die zich bezig houden met onderzoek naar gynaecologische kankers. In mijn vrije tijd volleybal ik graag en ben ik trainer van de Cool Moves Volley groep (volleybalsters/volleyballers in de leeftijd 6-11 jaar) van Volley ’68.

Mochten jullie vragen hebben, mail (mrmartinus@skolo.nl) dan gerust.

Veiligheidshesjes voor alle Losserse basisscholen

2.000 leerlingen van 12 Losserse basisscholen kunnen vanaf nu zichtbaar en veilig aan het verkeer deelnemen door Veiligheidshesjes-campagne. De gezamenlijke verkeersouders van de Losserse basisscholen zijn deze campagne gestart als reactie op de toename van het aantal kinderen, dat betrokken is bij verkeersongevallen. Een reden voor deze toename is dat kinderen niet altijd goed zichtbaar zijn. Het doel van de campagne is om kinderen en ouders te stimuleren om de veiligheidshesjes ook buiten de schooluren te dragen. De gemeente Losser steunt dit initiatief en schenkt veiligheidshesjes aan alle kinderen in het basisonderwijs.
Wethouder Anja Prins gaf op woensdag 28 augustus bij basisschool De Verrekijker, het officiële startsein voor de Veiligheidshesjes-campagne. Op 4 september werden de verkeershesjes feestelijk uitgedeeld aan alle leerlingen van onze school.
Tijdens schoolactiviteiten is het dragen van de veiligheidshesjes door leerlingen een bekend beeld. Daarbuiten nog niet en dat willen de verkeersouders graag veranderen. Veiligheidshesjes maken wel degelijk het verschil in het verkeer. Zonder hesje is de zichtbaarheid van een fietser of voetganger 20 tot 50 meter. Mét een hesje is dat meer dan 200 meter. Veiligheidshesjes zorgen ervoor dat kinderen beter zichtbaar zijn en veiliger kunnen oversteken dan zonder veiligheidshesjes. Ook het spelen in de buurt van een doorgaande weg is veel veiliger met veiligheidshesjes.
Wethouder Anja Prins: “In de gemeente Losser hebben we verkeersveiligheid hoog in het vaandel. In samenwerking met de verkeersouders van alle basisscholen is dit project dan ook met veel enthousiasme opgepakt. Naast het jaarlijks aangeboden programma van onder andere ANWB Streetwise en het praktisch verkeersexamen, willen we ook door het aanbieden van veiligheidshesjes, de kinderen (en ouders!) bewuster maken van de risico’s in het verkeer. Zeker bij ochtend- of avondschemering, wanneer kinderen op weg naar school of naar huis zijn, zorgen veiligheidshesjes voor een enorm verschil in zichtbaarheid.”

Even voorstellen

Graag zou ik mij even willen voorstellen.

Mijn naam is Thomas Groeneveld, 25 jaar en woon in Denekamp. Zelf heb ik altijd volleybal gespeeld, maar ben momenteel bezig met fitnessen. Naast het sporten vind ik het erg leuk om te lezen, films/series kijken, wandelen of creatief bezig te zijn met het ontwerpen van nieuwe beweegactiviteiten.
Afgelopen jaar ben ik werkzaam geweest als gymdocent, rondom Enschede, via de stichting Consent. Nu sta ik voor een nieuwe uitdaging. Dit schooljaar zal ik starten als combinatiefunctionaris in Losser en Overdinkel. Vanuit die functie geef ik de gymlessen van groep 3 t/m 8 op De Martinus.
Ik kijk ernaar uit om aan de slag te gaan en het plezier in bewegen naar voren te laten komen! Hopelijk maken we er samen een gezellige en leerzame tijd van. Mochten jullie vragen voor mij hebben, neem gerust contact met mij op.

Tot snel!

Parkeren aan de Keizerskroon
In de afgelopen weken hebben we gemerkt dat er onduidelijkheid is m.b.t. de regels rondom het parkeren aan de Keizerskroon. Rondom school zijn er enkele gedeelten met een witte lijn aangegeven waar een Kiss & Ride strook is. Bij deze lijn mogen kinderen in- en uit de auto stappen. Een discussiepunt is vaak de tijdsduur die hiermee is gemoeid. We hebben specifiek navraag gedaan naar de regels om onduidelijkheid te voorkomen.

De volgende uitgangspunten worden door de handhavers aangehouden:
Wanneer een ouder het kind zelf naar school brengt is er geen sprake van in- en uitstappen. Hierbij wordt dan feitelijk de auto geparkeerd en is het niet zichtbaar dat hier sprake is van in- en uitstappen. Een Kiss & Ride strook is dus in feite een parkeerverbod en bij deze strook mogen de kinderen alleen in- en uitstappen.
Daarnaast zien we dat veel mensen parkeren aan de Hooimaatweg. Dit is niet toegestaan. Dit is een doodlopende straat, alleen toegankelijk voor aanwonenden.

Het is vervelend dat er onduidelijkheid was en hopen dat bovenstaande uitleg meer duidelijkheid geeft over de regels rondom het halen en brengen van de kinderen.

Studiedag maandag 28 oktober, alle leerlingen vrij
Op maandag 28 oktober is er een studiedag voor ons team. Alle leerlingen zijn deze dag vrij.

Juf Ansjelien Steffens 25 jaar in het onderwijs

Op 5 september vierde Ansjelien Steffens dat ze 25 jaar in het onderwijs werkzaam is. Sinds 1994 werkt ze op De Martinus. In de eerste jaren werkte ze als groepsleerkracht, daarna als IB-er en als adjunct-directeur.
We hebben Ansjelien op deze dag samen met de kinderen en collegae in het zonnetje gezet. Namens de kinderen kreeg ze een mooi cadeau aangeboden.

Opgave Eerste heilige Communie
De weken na de Herfstvakantie bezoekt pastor Carla Berbée een aantal groepen vier van katholieke basisscholen in Losser, Lonneker en Overdinkel om kinderen te vertellen over de voorbereiding op de Eerste heilige Communie. Alle kinderen krijgen een brief mee naar huis met een uitnodiging om zich op te geven voor de vieringen. De voorbereiding gebeurt deels op school, deels thuis én in de parochie. Via de mail communie@mariavlucht.nl kunt u uw zoon of dochter opgeven tot uiterlijk 17 november. Aanmeldingsformulieren zijn desgewenst te verkrijgen via het centraal secretariaat. De startavonden voor de ouders vinden plaats op maandagavond 20 januari in Losser, op donderdagavond 16 januari in Lonneker en op wpensdagavond 15 januari Overdinkel. Meer informatie vindt u op onze website www.mariavlucht.nl onder ‘sacramenten’. Glanerbrug volgt dit jaar een eigen traject binnen de parochie. We zien ernaar uit onze kinderen een mooie geloofservaring mee te geven.

Namens de werkgroep Eerste heilige Communie Maria Vlucht,
pastoraal werkers Frank de Heus en Carla Berbée

Afscheid Rens van Benthem

Tijdens de kampdagen van groep 8 heeft Rens van Benthem (combinatiefunctionaris sport) afscheid genomen. Namens alle scholen van onze stichting kreeg Rens een afscheidscadeau aangeboden. We wensen Rens veel succes bij zijn nieuwe baan in Zwolle.

Even voorstellen
Mijn naam is Maud Lansink en ik ben 16 jaar. Ik zit nu in het eerste jaar van de opleiding onderwijsassistent. Ik kom stage lopen op de maandag en dinsdag in groep 1a. Ik zal kort wat over mezelf vertellen. Ik ben 16 jaar en woon in Overdinkel, mijn eigen basisschool was de Pax Christi in Overdinkel, toen ben ik naar het Twents Carmel College in Losser gegaan. Daarna heb ik 4 jaar op school gezeten en mijn VMBO diploma behaald. En nu zit ik in Almelo op school, en doe de opleiding onderwijsassistent. Naast school heb ik ook hobby’s en dat zijn; handbal, sportschool en ik vind het erg leuk om met vriendinnen af te spreken. Ik werk bij Paraat supermarkt in Overdinkel maar omdat ik lange dagen maak op school werk ik daar nu nog alleen in het weekend. Zie jullie op school!

Even voorstellen
Hallo De Martinus! Mijn naam is Cas Luijerink, ik ben 17 jaar en mag dit schooljaar bij groep 6 stagelopen. Ik doe nu de opleiding onderwijsassistent dit is mijn 1e jaar, mijn hobby’s zijn voetballen en gamen ook werk ik bij mijn oom. Vroeger heb ik op de basisschool de Basis gezeten en daarna op de Verrekijker omdat de Basis en de Marke samen gingen. Na de basisschool ging ik 2 jaar naar Twents Carmel College in Losser en mijn laatste 2 jaar zat ik Twents Carmel College Potskamp. Nu weten jullie wat meer over mij en ik zie jullie op school!

Even voorstellen
Hallo allemaal! Mijn naam is Myrthe Baalhuis, 18 jaar en ik woon in Losser.
Ik zit in mijn 1e jaar van de opleiding onderwijsassistent en volg deze opleiding op het ROC in Almelo.
Het komende schooljaar ga ik stagelopen op de maandag & dinsdag in groep 2 bij Marloes & Elena.
In mijn vrije tijd vind ik het erg leuk om naar FC Twente te gaan, ik heb een jaarkaart dus ben er elke thuiswedstrijd te vinden. Verder vind ik zingen ook erg leuk om te doen, 3 jaar geleden heb ik meegedaan aan Kinderen Voor Kinderen en The Voice Kids, dit was een super leuke ervaring! Ik heb erg veel zin in het komende schooljaar !

Groetjes Myrthe

Culturele voorstellingen en projecten:

Fietscontrole groep 3 t/m 8
Op woensdag 2 oktober worden de fietsen van de leerlingen van groep 3 t/m 8 gecontroleerd. We vragen de leerlingen om op deze ochtend de fiets mee te nemen naar school.

Auteur in groep 7
Auteur Martine Letterie komt, in het kader van de Kinderboekenweek, op maandag 30 september op bezoek in groep 7.

Illustrator in groep 4
Op dinsdag 8 oktober maken de kinderen van groep 4, in het kader van de Kinderboekenweek, kennis met de illustrator Natascha Stenvert.

Kijken naar het Centrum Plan Losser
Op donderdag 10 oktober gaan de leerlingen van groep 5 en 6 een kijkje nemen bij het Centrum Plan Losser.

Schoolschaatsen groep 6 en 7
Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen. Data waarop de leerlingen van de groepen 6 en 7 gaan schaatsen: dinsdag 5, 12, 19 en 26 november.
Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen.

Dansen in groep 2
Op dinsdag 15 oktober komt Toos Benneker van dansschool Fit en Fun uit Oldenzaal een dansles geven in groep 2.

Voorstelling Bangedierenbos
Op donderdag 17 oktober gaan de leerlingen van groep 3 en 4 naar ’t Lossers Hoes om te kijken naar de voorstelling Bangedierenbos door jeugdtheater Sonnevanck.

Groep 8 naar Risk Factory
De leerlingen van groep 8 gaan op dinsdag 29 oktober op bezoek bij de Risk Factory. De Risk Factory is een veiligheidseducatiecentrum op de vliegbasis Twente, waar de leerlingen veiligheidsbewuster worden gemaakt. De kinderen worden met een bus gehaald en gebracht naar de vliegbasis.

Data en kalender oktober en november

Woensdag 2 oktober:
Opening Kinderboekenweek
Fietscontrole groep 3 t/m 8

Maandag 7 oktober:
Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 8 oktober:
Bezoek illustrator Natascha Stenvert in groep 4
Vergadering OR/MR/school om 19.00 uur

Woensdag 9 oktober
Oud Papier

Donderdag 17 oktober
Voorstelling Bangedierenbos voor groep 3 en 4

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober:
Herfstvakantie

Maandag 28 oktober
Studiedag team, alle leerlingen vrij

Dinsdag 29 oktober
Groep 8 naar de Risk Factory
Vergadering MR om 19.00 uur

Dinsdag 5 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7

Donderdag 7 november
Bezoek groep 5 voorstelling MOMO en de tijdspaarders

Dinsdag 12 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7
Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Dinsdag 19 november
Schoolschaatsen groep 6 en 7

Maandag 25 november
Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 26 november
Schoolschaatsen voor groep 6 en 7
10-minutengesprekken

Donderdag 28 november
10-minutengesprekken

Nieuwsbrief september 2019 Katholieke basisschool De Martinus

Vakantie voorbij, welkom allemaal

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 26 augustus. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.

Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.

  

Algemene informatieavond en workshops                             

Op dinsdag 27 augustus (groepen 1 t/m 3) en donderdag 29 augustus (groepen 4 t/m 8) zijn de algemene informatieavonden gepland. De avond bestaat uit drie gedeelten. Het eerste gedeelte is een algemeen informatiemoment voor alle ouders, tijdens het tweede gedeelte informeren we u over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. Na een korte koffiepauze worden er daarna in het laatste gedeelte door de leerkrachten workshops gegeven met thema’s die te maken hebben met het onderwijs op De Martinus.

 

Het programma ziet er als volgt uit:

19.00 – 19.30 uur, presentatieruimte: algemene informatie voor alle ouders

19.30 – 20.15 uur, groepslokalen: informatie in de groep

20.15 – 20.30 uur, presentatieruimte: korte koffiepauze

20.30 – plm. 21.15, in diverse groepslokalen: workshops

 

De onderwerpen van de workshops:

Dinsdag 27 augustus (groep 1 t/m 3):

workshop 1: ontwikkeling van kleuters

workshop 2: leren lezen

workshop 3: groepsoverstijgend werken in de onderbouw

workshop 4: digitaal werken in de onderbouw

 

Donderdag 29 augustus (groep 4 t/m 8):

workshop 1: nieuwsbegrip

workshop 2: digitaal werken in groep 4 t/m 8

workshop 3: info over Naut/Meander/Brandaan (wereldoriëntatie) en Join in (Engels)

workshop 4: identiteit

 

Voor de workshops hoeft u zich niet op te geven. In het algemeen gedeelte zullen we nog een korte toelichting geven m.b.t. de onderwerpen van de workshops. U kunt

kunt u zelf kiezen of u bij een van de workshops aanwezig wilt zijn.

 

 Vertrek meneer Rens

Rens van Benthem, vakleerkracht gym, gaat ons per direct verlaten. In de zomervakantie heeft Rens laten weten dat hij een baan als gymleerkracht in de regio Zwolle heeft aanvaard. We wensen Rens veel plezier en succes in Zwolle. In de zomervakantie is de sollicitatieprocedure opgestart voor het werven van een combinatiefunctionaris.

 

Geboren

Op 26 juli is Millen geboren. Wij feliciteren juf Merlin en Bart met de geboorte van hun zoon!

 

 Openingsviering schooljaar 2019 – 2020

Op maandag 9 september is er ’s morgens in de Maria Geboorte kerk een viering i.v.m. de opening van het nieuwe schooljaar. We willen alle ouders, opa’s, oma’s en andere belangstellenden van harte uitnodigen om deze viering bij te wonen. De viering start om 9.00 uur

  

Gymlessen                                      

Op dinsdag 27 augustus starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8.

De gymtijden van de groepen 3 t/m 8 zijn op dinsdag en vrijdag.

We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school.

Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal, deze is in ons schoolgebouw.

De lessen op dinsdag en woensdag worden door een combinatiefunctionaris sport gegeven.

 

 Kennismakingsgesprekken

We organiseren in de eerste weken van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’.

Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.

We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouders en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 6 nodigen we ook de leerlingen uit.

Deze gesprekken worden gepland op dinsdag 10 september en donderdag 12 september. De uitnodiging voor de dag en het tijdstip voor dit gesprek en een toelichting zullen in de eerste schoolweek worden verstuurd. De leerlingen krijgen op de eerste schooldag een vragenlijst mee die wordt gebruikt bij het gesprek. We willen vragen om deze vragenlijst in te vullen en weer in te leveren vóór 3 september.

 

 Informatie voor het nieuwe schooljaar

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn via het digitaal ouderportaal bij ‘activiteiten’ te vinden. U kunt op dit portaal inloggen met uw inlogaccount.

Leerlingenlijsten:

Op het ouderportaal zijn de namen van de kinderen en leerkrachten uit de groep van uw kind(eren) vermeld. Er worden geen aparte groepslijsten aan de kinderen meegegeven.

De schoolgids:

De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2019-2020. De actuele versie van de schoolgids kunt u vinden op onze website. (www.demartinus.nl).

Extra informatie:

Extra informatie zal zoveel mogelijk via mail naar ouders worden gestuurd. Op onze website kunt u de maandelijkse nieuwsbrieven en andere algemene informatie terug vinden.

 

Naar Buitenschoolse Opvang

Dagelijks gaan meerdere leerlingen van onze school naar een organisatie voor buitenschoolse opvang. We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan, vragen om de lijst die op school hangt (op de blauwe kast in de hal) te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen naar martinus@skolo.nl

 

 Schoolfotograaf (29 augustus)

Op donderdag 29 augustus komt de schoolfotograaf (foto Koch) bij ons op school. Naast de groepsfoto’s en individuele foto’s worden foto’s met broertjes en/of zusjes gemaakt. Er wordt aangeraden om de kinderen tijdens deze dagen géén fluoriserende kleding aan te doen.

We geven alle ouders tevens de mogelijkheid om een foto te laten maken van de kinderen samen met broertjes en/of zusjes die (nog) niet op school zitten. Deze foto’s worden gemaakt op donderdag 29 augustus tussen 14.30 – 15.45 uur.

Daarvoor is een goede organisatie noodzakelijk. Daarom vragen we de ouders die van deze mogelijkheid gebruik willen maken vóór maandag 26 augustus een mail te sturen met uw naam en de naam van uw kinderen naar lpoorthuis@skolo.nl .

U ontvangt dan vóór woensdag 28 augustus bericht hoe laat we u op school verwachten voor het maken van deze foto.

Later kunt u beslissen of u de gemaakte foto wel of niet wilt kopen.

  

Data en kalender augustus, september en oktober

Maandag 26 augustus:

Eerste schooldag

Dinsdag 27 augustus:

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 1 t/m 3, start om 19.00 uur

Dinsdag 29 augustus:

Schoolfotograaf

Algemene informatieavond voor de ouders van de leerlingen uit groep 4 t/m 8, start om 19.00 uur

Maandag 2 september t/m woensdag 4 september:

Kampdagen groep 8

Dinsdag 3 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Donderdag 5 september:

Leerlingen van groep 8 hebben vrij

Maandag 9 september:

Openingsviering in de H. Maria Geboortekerk om 9.00 uur

Dinsdag 10 september en donderdag 12 september:

Kennismakingsgesprekken

Woensdag 11 september:

Oud Papier

Maandag 16 september:

Vergadering MR om 19.00 uur

Woensdag 25 september:

Kinderpostzegelactie (groep 7)

Dinsdag 1 oktober:

Fietscontrole voor groep 3 t/m 8

Maandag 7 oktober:

Vergadering GMR om 20.00 uur

Dinsdag 8 oktober:

Vergadering Ouderraad en MR om 19.00 uur

Woensdag 9 oktober:

Oud Papier

Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober:

Herfstvakantie

Maandag 28 oktober:

Studiedag team, alle leerlingen vrij

Dinsdag 29 oktober:

Vergadering MR om 19.00 uur