Nieuwsbrieven

Nieuwsbrief augustus KBS De Martinus

Vakantie voorbij, welkom allemaal

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 17 augustus. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.

Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.

Door de regering zijn de maatregelen rondom het Coronavirus weer verruimd en zijn er nieuwe voorwaarden gesteld. In de afgelopen dagen hebben we besproken hoe wij het onderwijs organiseren dat aan specifieke criteria moet voldoen i.v.m. de vernieuwde maatregelen rondom het Coronavirus (vanaf 1 juli). Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten. Hierbij sturen we de informatie voor de organisatie van het onderwijs op onze school. Het betreft vooral praktische informatie. We willen u nadrukkelijk vragen om deze informatie goed door te lezen en u aan de richtlijnen te houden die we hebben opgesteld.

Hoe organiseren we dit op De Martinus

 • Alle leerlingen gaan weer volledig naar school, op de normale schooldagen en de normale schooltijden.
 • Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
 • Als een leerling ziek wordt of coronagerelateerde klachten ontwikkelt zullen we ouders vragen het kind op te halen.
 • We temperaturen niet op school.
 • De school zorgt dat de algemene hygiënevoorschriften worden nageleefd en zorgt voor de materialen die hiervoor nodig zijn (o.a. handen wassen, zorgen voor voldoende schoonmaakmaterialen, goede schoonmaak dagelijks).
 • Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • We zijn terughoudend met groepsactiviteiten zoals schoolkamp, vieringen en excursies.
 • Kinderen mogen trakteren.
 • Bij het halen en brengen van de kinderen mag de ouder niet mee naar binnen.
 • Ouders mogen wel aanwezig zijn in het schoolgebouw wanneer er een triage is toegepast.
 • Oudergesprekken mogen weer in het schoolgebouw gevoerd worden.
 • Er is ondersteuning door ouders mogelijk in school.

 

Nieuw beleid rondom brengen en halen van de leerlingen

Vanuit de ervaringen die we in de afgelopen maanden hebben opgedaan, is besloten om het beleid rondom het naar binnen en naar huis gaan van de leerlingen blijvend aan te passen. We hebben deze keuze gemaakt, omdat we hebben ervaren dat deze werkwijze voor de leerlingen veel rustiger is en dat de leerkracht hierdoor ook meer ruimte en tijd voor de leerlingen heeft.

Dit houdt niet in dat u als ouder niet welkom bent in school, dat is zeker wel zo, maar alleen in specifieke gevallen wanneer dit van belang is. In de komende periode zal dit i.v.m. Corona nog middels een triage moeten.

 

De werkwijze

 • We verwachten de leerlingen tussen 8.20 uur en 8.27 uur op school. Voor 8.20 uur is er geen toezicht buiten.
 • Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen.
 • De leerkracht is vanaf 8.20 uur in de groep aanwezig.
 • Bij het wegbrengen mogen de ouders mee tot de buitendeur van school, maar we hebben liever dat de kinderen zelfstandig het schoolplein op komen en naar binnen gaan.

Uitzondering hierop zijn nieuwe leerlingen. Voor deze leerlingen geldt dat ouders de eerste 3 weken mee naar binnen mogen.

 • We vragen aan de ouders die de kinderen ophalen om met hun kind(eren) een plek af te spreken waar ze staan. Dit kan zijn op het schoolplein of in de buurt van het schoolplein.
 • Bij het naar binnen en naar buiten gaan zal er toezicht zijn.

Naar binnen gaan

 • Alle leerlingen gaan naar binnen tussen 8.20 uur en 8.27 uur en lopen direct naar het eigen lokaal.
  • Groep 1a en 1b: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
  • Groep 2, 3 en 4: naar binnen en buiten via de zij-ingang (bij groep 2).
  • Groep 5, 6, 7 en 8: naar binnen en buiten via de hoofdingang.

Iedere ochtend is er toezicht buiten vanaf 8.20 uur. We verwachten dan ook

dat de leerlingen niet voor 8.20 uur naar school komen.

Ophalen / naar huis gaan

 • De leerlingen worden naar buiten gebracht door de leerkracht via dezelfde ingang als waar ze ook naar binnen zijn gegaan (zie hiervoor de lijst hierboven).

Leerlingen die naar de BSO gaan

 • De leerlingen die naar de BSO gaan vangen we op in het gebouw:
 • BSO Losser: leerlingen gaan naar het BSO-lokaal.
 • Columbus en Bonte Koe: leerlingen gaan naar het tussenlokaal beneden.
 • De leerlingen van groep 1 en 2 worden naar het juiste lokaal gebracht, de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan hier zelf naartoe.
 • We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan vragen om de lijst die op school hangt (op het prikbord in de hal bij de ingang van groep 5 t/m 8) te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen naar martinus@skolo.nl

Het is erg belangrijk om deze lijst up-to-date te hebben en vragen daarbij nadrukkelijk om uw medewerking.

 

Social Schools

In de nieuwsbrief van juli hebben wij u reeds geïnformeerd over onze nieuwe schoolapp ‘Social Schools’. Dit is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor school en ouders.

Deze week ontvangt u als ouders/verzorgers namens school een mail van Social Schools. Via deze mail kunt u uw account registreren.

U wordt dan automatisch lid van de groep(en) van uw kind(eren). Vervolgens downloadt u de app ‘Social Schools 3.0’ in de Appstore (iOS) of Playstore (Android). Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de webapplicatie (app.socialschools.eu) .

 Het is erg belangrijk dat u het account activeert. Met dit account kunt u volgende week de oudergesprekken plannen van uw kind(eren) en ontvangt u alle info over school.

  

Informatie voor het nieuwe schooljaar

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn vanaf begin volgende week in Social Schools te vinden. Social Schools kunt u gebruiken nadat u de accountgegevens hebt ontvangen, zie hierboven.

Daarnaast gebruiken we het digitaal ouderportaal van Parnassys voor de leerlinggegevens, groepslijsten en rapport. U kunt op dit portaal inloggen met het uw bekende inlogaccount.

De schoolgids:

De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2020-2021. De actuele versie van de schoolgids kunt u vinden op onze website. (www.demartinus.nl).

 Algemene informatieavond ‘digitaal’

U bent gewend dat we in de eerste weken van het schooljaar een algemeen informatiemoment organiseren, waarin algemene informatie wordt gegeven en waarin we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. I.v.m. de maatregelen rondom corona is het organisatorisch haast onmogelijk om dit te realiseren. Wel zien we het belang van deze avond. We hebben er daarom voor gekozen om dit schooljaar de informatie te versturen middels filmpjes.

Vanuit de schoolleiding zal er een filmpje gestuurd worden met algemene informatie waarin we o.a. over de plannen van dit schooljaar vertellen. Daarnaast kunt u een filmpje verwachten van de groepsleerkracht(en) met vooral praktische informatie betreffende de groep. De ouders van de leerlingen uit groep 8 ontvangen ook een filmpje met algemene informatie over het voortgezet onderwijs en de procedure die we hanteren m.b.t. het advies.

Deze filmpjes kunt u in de loop van volgende week verwachten. Verdere informatie hierover sturen we via Social Schools.

 

Kennismakingsgesprekken

We organiseren in de tweede week van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’.

Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.

We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouder(s) en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 5 nodigen we ook de leerlingen uit.

Deze gesprekken staan gepland op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus. U ontvangt begin volgende week een uitnodiging om deze gesprekken zelf via Social Schools te plannen. De uitleg hiervoor volgt. Dit schooljaar voeren we het gesprek zonder dat vooraf een vragenlijst door u als ouders is ingevuld. Volgend schooljaar zal deze lijst wel weer worden meegestuurd.

Voor de leerlingen van groep 8 geldt dat tijdens de kennismakingsgesprekken het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs wordt besproken.

 

 Gymlessen                               

Op dinsdag 18 augustus starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8.

De gymtijden van de groepen 3 t/m 7 zijn op dinsdag en vrijdag. De gymtijden van groep 8 zijn op woensdag en vrijdag. We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school. De lessen op dinsdag en woensdag worden door Thomas Groeneveld, combinatiefunctionaris sport, gegeven. De tweede gymles wordt door de groepsleerkracht gegeven.

Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal, deze is in ons schoolgebouw. Eenmaal per week gaan de leerlingen van groep 2 naar de ‘grote’ sporthal en krijgen les van meneer Thomas.

 

 Schoolfotograaf

Op woensdag 26 augustus komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf werkt in een cyclus van twee jaar; het ene jaar maken we individuele foto’s én groepsfoto’s en het andere jaar groepsfoto’s. Dit schooljaar maken we alleen groepsfoto’s.

 

 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

 van  tot en met
Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021
Pasen 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021

 

 

Datum: Vrij voor: Reden:
Woe 07-10-2020 Alle groepen Studiedag SKOLO
Di 17-11-2020 Alle groepen Studiedag team
Ma 15-02-2021 Alle groepen Carnaval
Di 16-02-2021 Alle groepen Carnaval
Ma 15-03-2021 Alle groepen Studiedag team
Do 03-06-2021 Alle groepen Studiedag team
Vr 04-06-2021 Groepen 2 t/m 8 Studiedag team

 

 Even voorstellen

Mijn naam is Ruben Scheffer, ben 19 jaar en woonachtig in Losser. Ik heb eind juni de opleiding Onderwijs-assistent afgerond en ga nu als onderwijsassistent aan het werk bij De Martinus. Ik heb hier in het eerste jaar van mijn opleiding ook al stage gelopen dus is de school bekend voor mij en heb hier veel positieve ervaringen opgedaan waardoor ik erg veel zin heb om hier aan de slag te gaan. Ik ben een onderwijsassistent met veel humor, een sportieve achtergrond maar ook met een serieuze doelstelling. Het doel voor mij is dat ik altijd het maximale en het beste uit kinderen naar boven probeer te halen zodat zij een mooie en leerzame tijd op school hebben. Ik probeer leerlingen altijd te motiveren en te inspireren zodat zij ook vanuit henzelf het beste eruit proberen te halen. 

 Naast het werk als onderwijsassistent werk ik bij Auto Reuvers in Losser. Hierbij rijd ik veel in auto’s, dit is een grote hobby van mij. Ook ga ik dit jaar voor het eerst werken als sportbegeleider op verschillende bso’s binnen Hengelo. 

Naast deze twee banen heb ik nog een ander bijbaantje waar ik veel mee bezig ben namelijk, DJ zijn op feestjes. Dit doe ik zo af en toe en ben ik dan ook veel te vinden op feestjes binnen Losser en omstreken. 

Ook qua sport zit ik niet stil. Ik ben actief bij voetbalvereniging KVV Losser als keeperstrainer en ook vanaf dit jaar weer vlagger en keeperstrainer bij JO19-1. 

 Ik kijk er erg naar uit om straks te gaan beginnen en sta altijd open voor vragen of een praatje. 

 

Tot snel,

Groet Ruben Scheffer

 

 

Mijn naam is Sylvia Fleer en ik heb 2 dochters; Nikki van 17 en Merel van 14. Sinds vorig jaar werk ik 2 dagen in de week op de Martinus als extra hulp in verschillende groepen. Dit doe ik met heel veel plezier. Veel kinderen zullen mij misschien al wel kennen van de luizencontrole en van de OR, waar ik mee hielp met allerlei activiteiten. Hiervoor heb ik ruim 20 jaar in de kinderopvang gewerkt in Enschede.

Verder doe ik graag leuke dingen met mijn meiden; lekker terrasje pakken, uiteten, weekendje weg enz. Wandelen met mijn hond doe ik ook heel graag of sporten bij De Sport Fabrik. Ook ben ik nog leidster van de MO15-1 bij KVV Losser, dus ben ik elke zaterdag te vinden op het voetbalveld. Het geeft mij veel voldoening om ook dit schooljaar de kinderen weer te kunnen helpen met allerlei opdrachten. Ik kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan.

 

Groetjes en tot snel.

  

Data en kalender augustus

Vanaf komende week kunt u de data en activiteiten terugvinden in Social Schools. Deze zullen dan ook niet meer in de nieuwsbrief vermeld worden.

 

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Dinsdag 25 augustus:

Kennismakingsgesprekken

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Kennismakingsgesprekken

Donderdag 27 augustus:

Kennismakingsgesprekken

Nieuwsbrief juli KBS De Martinus

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Een heel bijzonder schooljaar waarin we vooral door de Corona-maatregelen op een andere wijze het onderwijs hebben georganiseerd. In deze periode hebben we enorm grote betrokkenheid gezien van zowel ouders, leerlingen als leerkrachten. Hierdoor was het mogelijk om met elkaar ervoor te zorgen dat alle leerlingen zo goed mogelijk het onderwijsaanbod hebben kunnen volgen. Na de zomervakantie zullen we deze periode evalueren en bespreken welke positieve punten we kunnen meenemen in onze plannen en werkwijze.

We wensen iedereen een welverdiende, hele fijne en ontspannen, vakantie!

 

Afscheid groep 8

Normaliter vieren we in de laatste weken van het schooljaar het afscheid van de leerlingen uit groep 8. Er vinden allerlei activiteiten en feestjes plaats om de leerlingen hun schoolloopbaan op een onvergetelijke manier te laten afsluiten. Helaas loopt ook dit allemaal anders dan andere schooljaren. Zo kon het slaapfeestje op school niet doorgaan en vindt de afscheidsavond vanavond in ‘afgeslankte vorm’ plaats.

Om toch ook voor deze leerlingen de laatste weken op De Martinus bijzonder te maken hebben we gisteravond een puzzel- en spelletjestocht door de wijk voor ze georganiseerd. Verschillende leerkrachten hadden thuis allerlei spelletjes en opdrachten klaargezet en vervolgens kwamen de leerlingen in kleine groepjes langs. Het was een super gezellige avond!

Vanavond is de afscheidsavond. Het hoogtepunt van deze avond is natuurlijk musical “De beer is los!”.  Hiervoor heeft groep 8, onder leiding van juf Kerensa, in de afgelopen periode hard geoefend.

Door de beperking van het aantal mensen dat we mogen uitnodigen hebben we ervoor moeten kiezen om alleen de ouders van de leerlingen uit groep 8 uit te nodigen voor deze avond. Om ook de oudere broers en zussen de mogelijkheid te bieden deze musical te zien, hebben we ze uitgenodigd voor de voorstellingen die overdag zijn opgevoerd voor de leerlingen van groep 1 t/m 7. Aan het applaus de afgelopen dagen te horen waren deze voorstellingen erg geslaagd.

We wensen alle leerlingen van groep 8 zowel in het voortgezet onderwijs als in hun verdere schoolloopbaan veel succes:

Jongens en meisjes van groep 8,

We hopen dat jullie een fijne tijd hebben gehad op onze school en vinden het leuk om jullie nog een keer terug te zien en te horen hoe het met jullie gaat. Dinsdagavond hebben de teamleden tijdens een extra feestavond van ieder van jullie apart afscheid genomen. Na de musical nemen we persoonlijk van jullie afscheid. Donderdag is jullie laatste schooldag.

 

 Afscheid leden van de ouderraad en MR

Aan het eind van het schooljaar nemen Kitty Bakker en Sabine Mekkelholt afscheid van de Ouderraad. Daarnaast neemt Yvonne Gering afscheid van de MR. Ze hebben zich enorm ingezet bij allerlei activiteiten rondom school. We willen ze hartelijk bedanken voor de jarenlange inzet voor onze school.

Sander van Dam is het nieuwe lid van de oudergeleding van de MR. We wensen Sander veel succes in de MR!

 

 Groepsbezetting

Nathalia Meijer

In de extra nieuwsbrief waarin de groepsbezetting voor volgend schooljaar bekend is gemaakt hebben we aangegeven dat Kevin Otten in de periode van het zwangerschapsverlof van Kerensa Grunder les zou geven in groep 5. Vorige week heeft Kevin echter laten weten dat hij een andere baan heeft gevonden waarbij hij meer dagen kan lesgeven en ook meer perspectief heeft voor een langere periode.
We zijn daarna opnieuw op zoek gegaan naar een invaller voor Kerensa en dat is gelukt! Nathalia Meijer zal volgend schooljaar tot december op maandag, dinsdag en woensdag lesgeven in groep 5. Ze heeft kennis gemaakt met de kinderen en zal zich hieronder aan u voorstellen.

Ruben Scheffer

Zoals we hebben laten weten zal Elena Bunskoek ons verlaten dit schooljaar. Elena heeft in het afgelopen schooljaar gewerkt als onderwijsassistent en stagiair.

We zijn blij dat we bekend kunnen maken dat Ruben Scheffer volgend schooljaar als onderwijsassistent op De Martinus komt werken. Ruben is 18 jaar en woonachtig in Losser. Hij heeft deze week zijn opleiding als onderwijsassistent afgerond. Ruben zal zich in de eerstvolgende nieuwsbrief aan u voorstellen.

We wensen Nathalia en Ruben alvast veel plezier!

 

Even voorstellen….

Mijn naam is Nathalia Meijer en dit jaar kom ik als invaljuf in groep 5. Ik ben 24 jaar oud en woonachtig in Oldenzaal. Eind mei ben ik afgestudeerd van de PABO, dit diploma komt gepaard met een specialisatie voor het oude kind en voor de vakken Engels, aardrijkskunde en tekenen. Ik vind het leuk om vakken met elkaar te combineren en geïntegreerd te werk gaan. Ik ben een juf die houdt van hard werken, maar ook van plezier en grapjes.

Wanneer mijn werkdag voorbij is, kan je me vinden in de paardenstallen. Met mijn paarden rijd ik dressuur- en springwedstrijden! Dit is mijn grootste hobby en passie.

Ik kijk er naar uit om met groep 5 na de vakantie aan de slag te gaan! Samen gaan we een sfeer- en leervolle tijd tegemoet!

 

 Social Schools

In de extra nieuwsbrief in juni hebben wij u reeds geïnformeerd over ons nieuwe schoolapp ‘Social Schools’; een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor school en ouders, alle communicatie binnen onze school in één school app met groepsberichten, 1-1 gesprekken, oudergesprekken, absentiemeldingen en meer!

Achter de schermen zijn de voorbereiding voor de lancering van deze app al in volle gang. Zo hebben teamleden al een eerste teamworkshop gehad om na de zomervakantie, samen met u, succesvol van start te kunnen gaan!

In de laatste week van de zomervakantie (10 – 14 augustus) ontvangt u als ouders/verzorgers namens school een mail van Social Schools. Via deze mail kunt u uw account registreren. U wordt dan automatisch lid van de groep(en) van uw kind(eren). Vervolgens downloadt u de app ‘Social Schools 3.0’ in de Appstore (iOS) of Playstore (Android). Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de webapplicatie (app.socialschools.eu) .

Via onderstaande link kunt u alvast bekijken hoe de app werkt;

https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSmW-c9B0JREGfMSByxYT_YxNdR3mIdZ-69I0Fz9em70ioUEYJ3YZ6MDcuHo6nNDgjh5dbT6Bd8Ikla/pub?delaym

Let op; met ingang van het nieuwe schooljaar ’20-’21 komt de ‘Klasbord’ app te vervallen.

 

 Laatste schooldag

De laatste schooldag voor de leerlingen van groep 2 t/m 7 is vrijdag 3 juli.

In de afgelopen jaren nodigden we op deze laatste dag alle ouders uit om samen met de leerlingen en leerkrachten onder het genot van een kop koffie, thee of een ijsje het einde van het schooljaar te vieren.

Ook hier moeten we i.v.m. Corona andere keuzes maken.

Om dit bijzondere jaar toch nog enigszins feestelijk af te sluiten verzamelen we wel alle kinderen om 11.45 uur op het schoolplein en trakteren we ze op een ijsje. Ook de leerlingen van groep 1 en 8 zijn van harte uitgenodigd.

Wellicht dat u denkt; een ijsje trakteren strookt niet met de afgesproken maatregelen.  Dat klopt, maar na goed navragen en overleggen hebben we besloten de leerlingen toch deze traktatie aan te bieden. We vinden het belang van goed en plezierig afsluiten groot.

We hopen dat de regels rondom trakteren na de zomervakantie weer ‘normaal’ zijn en dat de kinderen die willen ook weer mogen trakteren als ze jarig zijn.

We verwachten alle leerlingen op maandag 17 augustus weer op school.

n.b. De leerlingen van groep 8 en groep 1 hebben op donderdag 2 juli de laatste schooldag.

 

 Start nieuwe schooljaar

In de extra nieuwsbrief van juni hebben we laten weten dat we de jaarlijkse informatie

(de algemene informatieavond) digitaal sturen. Ook gaven we aan dat we niet weten of we de kennismakingsgesprekken mogen laten doorgaan.

Nu in de afgelopen weken blijkt dat de maatregelen steeds verder versoepelen is het wellicht toch mogelijk om de informatieavonden en de oudergesprekken ‘live’ te houden. Hier gaat absoluut onze voorkeur naar uit.

In de laatste vakantieweek bekijken we wat de stand van zaken is en infomeren we u over hoe en wanneer we de informatieavonden en kennismakingsgesprekken in die eerste weken gaan organiseren.

We willen toch alsnog bekijken of we deze informatieavond ‘live’ kunnen en mogen organiseren.

We zullen u in de laatste vakantieweek duidelijkheid geven over de vorm en planning van de algemene informatieavond én de kennismakings- en adviesgesprekken.

 

Schoolfotograaf

Op woensdag 26 augustus komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf werkt in een cyclus van twee jaar; het ene jaar maken we individuele foto’s én groepsfoto’s en het andere jaar groepsfoto’s. Dit schooljaar maken we alleen groepsfoto’s.

 

Data en kalender augustus en september

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Dinsdag 8 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 9 september:

Oud Papier

Dinsdag 22 september:

Streetwise voor alle leerlingen

Extra nieuwsbrief juni KBS De Martinus

Groepsverdeling en groepsbezetting

In de afgelopen weken hebben we besproken hoe de groepen voor volgend schooljaar worden ingedeeld.

Een overzicht van de groepen met de leerkrachten voor komend schooljaar

Groep 1a:               Merlin Slagers: ma, di

Nancy Roozeboom: wo, do

Groep 1b:               Bart Rikhof: ma t/m do

Groep 2:                 Marloes Engbers ma t/m vrmo            

Groep 3:                  Laura Nolten: ma, do, vr

Jorieke Loohuis: di, wo

Groep 4:                  Dagmar Stamborg: ma t/m vr

Groep 5:                   Kevin Otten: ma, di, wo tot medio december

vanaf december: Kerensa Grunder: ma, di, wo

Simone Hilberink, do, vr

Groep 6:                   Suzanne Gijsberts: ma t/m vr

Groep 7:                   Ria Tuinstra: ma t/m vr

Groep 8:                   Marvin Klunder ma, di, do, vr

Anne-Marie Bolscher wo

 

Overige functies en taken

vakleerkracht gym:   Thomas Groeneveld

conciërge:                    Hans Bauma en Ben Herink

directie:                        Léon Poorthuis en Ansjelien Steffens

leerlingenzorg:            Ansjelien Steffens en Aniek Wigger

 

Ondersteuning

De groepsleerkrachten, zoals hierboven vermeld, zijn het aanspreekpunt voor de groepen. Daarnaast zijn er meer mensen verantwoordelijk voor het onderwijs op onze school. Zoals u weet werken we met ondersteuners in alle groepen.

Voor dit schooljaar hebben de volgende collega’s deze taak:

Aniek Wigger                    1,5 dag per week

Nancy Roozeboom             1,5 dag per week

Monique Keur                    2,5 dag per week

Jorieke Loohuis                 0,5 dag per week

Onderwijsassistent             1,5 dag per week

Merlin Slagers                   1 dag per week

Anne-Marie Bolscher          3 dagen per week

 

Daarnaast hebben we ook nog een aantal vrijwilligers:

Jet Oonk                               0,5 dag per week

Sylvia Fleer                          2 dagen per week

Gabrielle Bolscher              2 dagen per week

 

We bekijken ieder jaar opnieuw hoeveel ondersteuning iedere groep krijgt. Dit is afhankelijk van het aantal leerlingen, maar nog meer van de specifieke onderwijs behoefte van de groep. Deze verschilt per leerjaar. U kunt zich voorstellen dat groep 1 een hele andere ondersteuningsbehoefte heeft dan bijvoorbeeld groep 6.

Doordat we al een aantal jaren met dit systeem werken hebben we veel ervaring opgedaan en lukt het ons om het systeem steeds beter ‘passend’ te maken.

Over hoe we volgend schooljaar de ondersteuning per groep gaan vormgeven informeren we u tijdens de algemene ouderinformatieavond aan het begin van het jaar.

 

Indeling leerlingen

De leerlingen van de groepen 1a en 1b krijgen uiterlijk volgende week een leerlingenlijst mee waarop te zien is in welke groep ze geplaatst zijn. Dit geldt ook voor de leerlingen die 4 jaar worden in de maanden juni t/m september. De leerlingen die 4 jaar worden in de periode oktober t/m december ontvangen in augustus de informatie.

 

Aanmelding nieuwe leerlingen

We willen vragen om kinderen, die volgend schooljaar vier jaar worden, aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

 

Kevin Otten

Kevin Otten zal komend schooljaar tot december werkzaam zijn in groep 5. Kevin vervangt Kerensa Grunder i.v.m. zwangerschap. Kevin zal zich in de komende nieuwsbrief aan u voorstellen en maakt volgende week kennis met de leerlingen.

 

Elena Bunskoek

Elena heeft in als onderwijsassistent en stagiair gewerkt op onze school. Naast haar werk als onderwijsassistent heeft ze de PABO gedaan. Elena zal binnenkort afstuderen en haar diploma in ontvangst nemen. Voor komend schooljaar heeft Elena op basisschool Pax Christi een baan als leerkracht. We vinden het jammer dat Elena naar een andere school gaat. We missen een betrokken en enthousiaste collega. We willen haar bedanken voor haar inzet en wensen Elena veel succes! Vanzelfsprekend nemen we nog op een passende manier afscheid van Elena.

Onlangs is er een procedure gestart voor een vacature voor een nieuwe onderwijsassistent op onze school. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zullen we u hierover informeren.

 

 Start schooljaar 2020-2021

Zoals we in de nieuwsbrief van juni hebben laten weten, mogen we volgens de Corona-maatregelen geen oudergesprekken op school voeren. Dit vinden wij als team jammer omdat we het persoonlijk contact met ouders van groot belang vinden. Voor dit moment kiezen we ervoor om in plaats van de oudergesprekken aan het eind van het schooljaar alle ouders te bellen. Mocht u nog niet gebeld zijn, dan kunt u in de komende weken een telefoontje van de leerkracht verwachten.

Op dit moment is nog onduidelijk wat de richtlijnen na de vakantie zullen zijn. Wel moeten er nog een aantal beslissingen genomen worden. Op basis van de kennis die we nu hebben, hebben we voor de onderstaande zaken al een besluit genomen.

We hopen dat we hiermee het nieuwe schooljaar zo goed mogelijk kunnen starten:

Algemene informatieavonden

Jaarlijks organiseren we op school een algemene informatieavond. Tijdens deze avond wordt algemene informatie gegeven en daarnaast ook informatie over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. Aangezien we na de zomervakantie geen grote groepen ouders op school mogen ontvangen geven we deze informatie digitaal.

Bij de start van het nieuwe schooljaar sturen we alle ouders een link, waarmee ze de digitale ouderavond kunnen bekijken.

Ook de informatieavond die we jaarlijks verzorgen voor de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 7, over de procedure richting het voortgezet onderwijs, zullen we op deze wijze versturen.

Kennismakingsgesprekken

In de eerste weken van het schooljaar organiseren we jaarlijks kennismakings-gesprekken. Voor komend schooljaar staan deze gesprekken gepland in de tweede schoolweek. Op dit moment is onduidelijk of we deze gesprekken ‘live’ door mogen laten gaan. Zodra hier meer duidelijkheid over is, laten we dit weten.

Voorlopig advies eind groep 7

De leerlingen van groep 7 zouden tijdens de gesprekken aan het eind van dit schooljaar een voorlopig advies richting voortgezet onderwijs krijgen. Omdat we het belangrijk vinden om deze gesprekken ‘live’ te voeren en dit niet mag in ons schoolgebouw, hebben we ervoor gekozen om de gesprekken door te schuiven tot na de zomervakantie. Als we op dat moment nog steeds geen ‘live-gesprekken’ mogen voeren, dan kiezen we voor een andere oplossing.

Kamp groep 8

De driedaagse voor de leerlingen van groep 8 is verschoven naar maandag 31 mei t/m woensdag 2 juni 2021.

 

Social schools

We starten in augustus met een nieuw aanvullend communicatieplatform voor ouders: Social Schools. Via e-mail en de gratis app blijft u op de hoogte van alles wat voor u relevant is en kunt u zelf afspraken inplannen voor oudergesprekken. In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvangt u informatie over dit platform. Daarbij ontvangt u een mail en een activeringscode. Met deze code kunt u uw kind ‘koppelen’ aan uw account in Social Schools.

Klasbord zal met de komst van deze app verdwijnen. Wel blijven we naast Social Schools wel het ouderportaal Parnassys gebruiken.

 

Data en kalender augustus en september

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Dinsdag 8 september:

Vergadering Ouderraad om 20.00 uur

Woensdag 9 september:

Oud Papier

Dinsdag 22 september:

Streetwise voor alle leerlingen