Nieuwsbrief extra mei KBS De Martinus

In de afgelopen dagen hebben we in het team en met de MR besproken hoe wij het onderwijs organiseren dat aan specifieke criteria moet voldoen i.v.m. de maatregelen rondom het Coronavirus. Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten. Hierbij sturen we de informatie voor de organisatie van het onderwijs op onze school. Het betreft vooral praktische informatie. We willen u nadrukkelijk vragen om deze informatie goed door te lezen en u aan de richtlijnen te houden die we hebben opgesteld.

Door de regering is besloten dat de basisscholen vanaf maandag 11 mei a.s. weer open gaan, hier zijn we heel blij mee. Wel zijn aan deze openstelling verschillende voorwaarden gesteld. Zo mogen de leerlingen voor de helft van de tijd naar school en mogen er niet meer dan de helft van alle leerlingen, plus de leerlingen waarvoor we noodopvang bieden, gelijktijdig in het schoolgebouw zijn.

Hoe organiseren we dit op De Martinus:
• Alle groepen zijn verdeeld in twee cohorten, groep A en B. De leerlingen uit de gezinnen zijn in hetzelfde cohort geplaatst. Het is niet mogelijk om lesdagen te ruilen of voorkeuren door te geven.
• De lesdagen voor de leerlingen in groep A zijn op maandag en donderdag, voor groep B op dinsdag en vrijdag.
• De lestijden zijn van 8.30 uur tot 15.00 uur (let op; gewijzigde lestijd), waarbij we werken met gespreide breng- en haaltijden.
• Op de dagen dat de leerlingen niet naar school gaan, zorgen we voor verwerkingsmaterialen of oefenstof.
• Op de woensdagen gaan de leerlingen niet naar school, deze dag wordt door de leerkrachten gebruikt om het thuisonderwijs te volgen, hierop feedback te geven of contact te hebben met ouders.
• De leerlingen die onlangs 4 jaar geworden zijn of voor 1 juni 4 jaar worden, komen op woensdagmorgen om te wennen. Dit is besproken met de ouders van deze leerlingen. Zij hebben hierover apart informatie ontvangen.
• Met de ouders van de leerlingen die 4 jaar worden in de periode van 1 juni t/m 1 oktober 2020 nemen we in de komende weken contact op.

Richtlijnen/afspraken waaraan we ons moeten houden.
• Er wordt gebruik gemaakt van vaste cohorten (groep A en groep B).
• De groepen gaan gescheiden pauze houden.
• De cohorten zijn niet gelijktijdig aanwezig op school.
• Bij het halen en brengen van de kinderen mag de ouder niet mee naar binnen.
• De school zorgt dat de algemene hygiënevoorschriften worden nageleefd en zorgt voor de materialen die hiervoor nodig zijn (o.a. handen wassen, zorgen voor voldoende schoonmaakmaterialen).
• Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
• Dagelijks, ook onder schooltijd, zorgen we voor een goede schoonmaak.
• Groepsactiviteiten zoals schoolreis, vieringen en excursies mogen niet doorgaan.
• Ouders zijn niet aanwezig in het schoolgebouw.
• Op de dagen dat er leerlingen op school zijn (maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag) mogen er tussen 8.00 uur en 15.30 uur geen buurtkinderen op het schoolplein spelen.
• Er is geen ondersteuning door ouders mogelijk in school.
• Kinderen mogen geen eten delen en ook niet trakteren (we vieren wel de verjaardagen, maar dan zonder traktatie).
• Oudergesprekken vinden zo nodig digitaal plaats.
• Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
• Als een leerling ziek wordt of coronagerelateerde klachten ontwikkelt zullen we ouders vragen het kind op te halen.
• We temperaturen niet op school.

De praktische uitwerking van de richtlijnen
• Brengen en halen van de leerlingen:
o De lestijden zijn in de komende periode (maandag-dinsdag-donderdag-vrijdag) van 8.30 uur tot 15.00 uur, waarbij we met gespreide breng- en haaltijden werken.
o Ouders mogen niet in de school komen. Bij het wegbrengen mogen de ouders mee tot de buitendeur van school, maar we hebben liever dat de kinderen zelfstandig het schoolplein op komen en naar binnen lopen.
o Leerlingen moeten bij aankomst op school direct naar binnen gaan en mogen niet (zoals normaal) spelen op het schoolplein. Dit geldt ook bij het naar huis gaan.
o We vragen aan de ouders die de kinderen ophalen om met hun kind(eren) een plek af te spreken waar ze staan. Dit kan zijn op het schoolplein of in de buurt van het schoolplein. Hierbij wel graag rekening houden met de 1,5 meter afstand.
o Bij het naar binnen en buiten gaan zal er toezicht zijn.
o Op de buitendeuren is zichtbaar welke groepen via welke deur naar binnen gaan. Hieronder kunt u lezen via welke ingang dit is.

• Naar binnen gaan
o Groep 5 t/m 8: de leerlingen gaan naar binnen tussen 8.10 uur en 8.20 uur en lopen direct naar het eigen lokaal. We verwachten dus dat alle leerlingen van groep 5 t/m 8 om uiterlijk 8.20 uur op school zijn.
Groep 5 t/m 8: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.

o Groep 1 t/m 4: de leerlingen gaan naar binnen tussen 8.20 uur en 8.30 uur en lopen direct naar het eigen lokaal.
Groep 1a: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
Groep 1b: naar binnen en buiten via het speelplein van de kleuters.
Groep 2: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
Groep 3: naar binnen en buiten via de hoofdingang.
Groep 4: naar binnen en buiten via de deur naar de hal.

o Noodopvang: de leerlingen die noodopvang hebben, gaan op de tijden van de eigen groep naar binnen en lopen via de hoofdingang naar het BSO-lokaal (naast lokaal groep 5)

• Ophalen / naar huis gaan
o De leerlingen worden naar buiten gebracht door de leerkracht via dezelfde ingang als waar ze ook naar binnen zijn gegaan (zie hiervoor de lijst hierboven).
o De leerlingen van groep 5 t/m 8 worden naar buiten gebracht tussen 15.00 uur en 15.10 uur.
o De leerlingen van groep 1 t/m 4 worden naar buiten gebracht tussen 14.55 uur en 15.00 uur.
o De leerlingen die noodopvang hebben, worden óf naar buiten gebracht tussen 14.55 uur en 15.10 uur of worden naar de BSO-organisaties gebracht.

• Noodopvang
De leerlingen waarvoor we de noodopvang organiseren, worden opgevangen in een aparte groep. Nadrukkelijk willen we weergeven dat deze groep leerlingen geen les krijgt, maar wordt opgevangen. Wel hebben deze leerlingen de mogelijkheid om onder deze tijd te werken aan de thuisopdrachten.

• Pauzes
De groepen hebben gescheiden pauzes.

• Gym
De leerlingen hebben eenmaal per week een gymles. We vragen de leerlingen om hiervoor makkelijke kleding en schoenen te dragen. Voor de gymlessen maken we gebruik van het speelplein of het sportveld bij de sporthal. We gaan niet omkleden.
o Gym voor alle leerlingen die ingedeeld zijn in cohort A:
op maandag groep 6 t/m 8
op donderdag groep 1 t/m 5
o Gym voor alle leerlingen die ingedeeld zijn in cohort B:
op dinsdag

• Maatregelen rondom de hygiëne
Er zijn diverse maatregelen genomen om te zorgen voor een goede
hygiëne. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en de GGD Twente. Hieronder een aantal voorbeelden:
o Ieder schooldag wordt er 2 x per dag schoon gemaakt.
o We vragen de leerlingen regelmatig om de handen te wassen.
o We maken lesmateriaal schoon indien nodig.

• Vastenactie
Het geld van de Vastenactie kan t/m vrijdag 15 mei ingeleverd worden bij de leerkracht.

• Overige mededelingen:
o In de periode t/m 1 juni zijn er geen verkeersbrigadiers aan de Oldenzaalsestraat.
o Voor de leerlingen van de Octopusgroepen worden wekelijks twee opdrachten klaargezet in Google classroom.

Voor meer informatie blijven wij u verwijzen naar de websites van de Rijksoverheid, het RIVM en de GGD Twente.

Bovenstaande informatie is voor de periode tot in ieder geval 1 juni. In de komende weken horen we of de richtlijnen worden aangepast.