Nieuwsbrief augustus KBS De Martinus

Vakantie voorbij, welkom allemaal

Na 6 weken vakantie starten we op maandag 17 augustus. We hopen dat iedereen een goede vakantie heeft gehad en weer zin heeft in het nieuwe schooljaar.

Een speciaal welkom aan alle nieuwe kinderen en ouders. We willen er ook dit jaar een gezellig en natuurlijk leerzaam jaar van maken.

Door de regering zijn de maatregelen rondom het Coronavirus weer verruimd en zijn er nieuwe voorwaarden gesteld. In de afgelopen dagen hebben we besproken hoe wij het onderwijs organiseren dat aan specifieke criteria moet voldoen i.v.m. de vernieuwde maatregelen rondom het Coronavirus (vanaf 1 juli). Wij houden daarbij zoveel mogelijk rekening met wat goed is voor de leerling, ouders én leerkrachten. Hierbij sturen we de informatie voor de organisatie van het onderwijs op onze school. Het betreft vooral praktische informatie. We willen u nadrukkelijk vragen om deze informatie goed door te lezen en u aan de richtlijnen te houden die we hebben opgesteld.

Hoe organiseren we dit op De Martinus

 • Alle leerlingen gaan weer volledig naar school, op de normale schooldagen en de normale schooltijden.
 • Leerlingen met coronagerelateerde klachten blijven thuis.
 • Als een leerling ziek wordt of coronagerelateerde klachten ontwikkelt zullen we ouders vragen het kind op te halen.
 • We temperaturen niet op school.
 • De school zorgt dat de algemene hygiënevoorschriften worden nageleefd en zorgt voor de materialen die hiervoor nodig zijn (o.a. handen wassen, zorgen voor voldoende schoonmaakmaterialen, goede schoonmaak dagelijks).
 • Personeelsleden dragen geen persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • We zijn terughoudend met groepsactiviteiten zoals schoolkamp, vieringen en excursies.
 • Kinderen mogen trakteren.
 • Bij het halen en brengen van de kinderen mag de ouder niet mee naar binnen.
 • Ouders mogen wel aanwezig zijn in het schoolgebouw wanneer er een triage is toegepast.
 • Oudergesprekken mogen weer in het schoolgebouw gevoerd worden.
 • Er is ondersteuning door ouders mogelijk in school.

 

Nieuw beleid rondom brengen en halen van de leerlingen

Vanuit de ervaringen die we in de afgelopen maanden hebben opgedaan, is besloten om het beleid rondom het naar binnen en naar huis gaan van de leerlingen blijvend aan te passen. We hebben deze keuze gemaakt, omdat we hebben ervaren dat deze werkwijze voor de leerlingen veel rustiger is en dat de leerkracht hierdoor ook meer ruimte en tijd voor de leerlingen heeft.

Dit houdt niet in dat u als ouder niet welkom bent in school, dat is zeker wel zo, maar alleen in specifieke gevallen wanneer dit van belang is. In de komende periode zal dit i.v.m. Corona nog middels een triage moeten.

 

De werkwijze

 • We verwachten de leerlingen tussen 8.20 uur en 8.27 uur op school. Voor 8.20 uur is er geen toezicht buiten.
 • Leerlingen gaan bij aankomst op school direct naar binnen.
 • De leerkracht is vanaf 8.20 uur in de groep aanwezig.
 • Bij het wegbrengen mogen de ouders mee tot de buitendeur van school, maar we hebben liever dat de kinderen zelfstandig het schoolplein op komen en naar binnen gaan.

Uitzondering hierop zijn nieuwe leerlingen. Voor deze leerlingen geldt dat ouders de eerste 3 weken mee naar binnen mogen.

 • We vragen aan de ouders die de kinderen ophalen om met hun kind(eren) een plek af te spreken waar ze staan. Dit kan zijn op het schoolplein of in de buurt van het schoolplein.
 • Bij het naar binnen en naar buiten gaan zal er toezicht zijn.

Naar binnen gaan

 • Alle leerlingen gaan naar binnen tussen 8.20 uur en 8.27 uur en lopen direct naar het eigen lokaal.
  • Groep 1a en 1b: naar binnen en buiten via de gebruikelijke ingang.
  • Groep 2, 3 en 4: naar binnen en buiten via de zij-ingang (bij groep 2).
  • Groep 5, 6, 7 en 8: naar binnen en buiten via de hoofdingang.

Iedere ochtend is er toezicht buiten vanaf 8.20 uur. We verwachten dan ook

dat de leerlingen niet voor 8.20 uur naar school komen.

Ophalen / naar huis gaan

 • De leerlingen worden naar buiten gebracht door de leerkracht via dezelfde ingang als waar ze ook naar binnen zijn gegaan (zie hiervoor de lijst hierboven).

Leerlingen die naar de BSO gaan

 • De leerlingen die naar de BSO gaan vangen we op in het gebouw:
 • BSO Losser: leerlingen gaan naar het BSO-lokaal.
 • Columbus en Bonte Koe: leerlingen gaan naar het tussenlokaal beneden.
 • De leerlingen van groep 1 en 2 worden naar het juiste lokaal gebracht, de leerlingen van groep 3 t/m 8 gaan hier zelf naartoe.
 • We willen alle ouders van de kinderen die naar de BSO gaan vragen om de lijst die op school hangt (op het prikbord in de hal bij de ingang van groep 5 t/m 8) te controleren op juistheid en eventuele wijzigingen op deze lijst aan te geven of te mailen naar martinus@skolo.nl

Het is erg belangrijk om deze lijst up-to-date te hebben en vragen daarbij nadrukkelijk om uw medewerking.

 

Social Schools

In de nieuwsbrief van juli hebben wij u reeds geïnformeerd over onze nieuwe schoolapp ‘Social Schools’. Dit is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor school en ouders.

Deze week ontvangt u als ouders/verzorgers namens school een mail van Social Schools. Via deze mail kunt u uw account registreren.

U wordt dan automatisch lid van de groep(en) van uw kind(eren). Vervolgens downloadt u de app ‘Social Schools 3.0’ in de Appstore (iOS) of Playstore (Android). Als u geen smartphone heeft kunt u ook gewoon inloggen via de webapplicatie (app.socialschools.eu) .

 Het is erg belangrijk dat u het account activeert. Met dit account kunt u volgende week de oudergesprekken plannen van uw kind(eren) en ontvangt u alle info over school.

  

Informatie voor het nieuwe schooljaar

Alle data en bijzonderheden voor dit schooljaar zijn vanaf begin volgende week in Social Schools te vinden. Social Schools kunt u gebruiken nadat u de accountgegevens hebt ontvangen, zie hierboven.

Daarnaast gebruiken we het digitaal ouderportaal van Parnassys voor de leerlinggegevens, groepslijsten en rapport. U kunt op dit portaal inloggen met het uw bekende inlogaccount.

De schoolgids:

De schoolgids is weer aangepast voor schooljaar 2020-2021. De actuele versie van de schoolgids kunt u vinden op onze website. (www.demartinus.nl).

 Algemene informatieavond ‘digitaal’

U bent gewend dat we in de eerste weken van het schooljaar een algemeen informatiemoment organiseren, waarin algemene informatie wordt gegeven en waarin we u informeren over leerinhoudelijke- en organisatorische zaken betreffende de groep van uw zoon/dochter. I.v.m. de maatregelen rondom corona is het organisatorisch haast onmogelijk om dit te realiseren. Wel zien we het belang van deze avond. We hebben er daarom voor gekozen om dit schooljaar de informatie te versturen middels filmpjes.

Vanuit de schoolleiding zal er een filmpje gestuurd worden met algemene informatie waarin we o.a. over de plannen van dit schooljaar vertellen. Daarnaast kunt u een filmpje verwachten van de groepsleerkracht(en) met vooral praktische informatie betreffende de groep. De ouders van de leerlingen uit groep 8 ontvangen ook een filmpje met algemene informatie over het voortgezet onderwijs en de procedure die we hanteren m.b.t. het advies.

Deze filmpjes kunt u in de loop van volgende week verwachten. Verdere informatie hierover sturen we via Social Schools.

 

Kennismakingsgesprekken

We organiseren in de tweede week van het schooljaar ‘kennismakingsgesprekken’.

Het doel van dit gesprek is kennismaken en over en weer uitspreken van verwachtingen.

We beseffen ons dat ouders hun kind uit handen moet geven aan een leerkracht die zij slechts ‘in de wandelgangen’ of van ‘verhalen’ kennen. Een kennismakingsgesprek aan het begin van het schooljaar lijkt ons daarom een goed plan. Bij het gesprek zijn de ouder(s) en de leerkracht aanwezig en vanaf groep 5 nodigen we ook de leerlingen uit.

Deze gesprekken staan gepland op dinsdag 25, woensdag 26 en donderdag 27 augustus. U ontvangt begin volgende week een uitnodiging om deze gesprekken zelf via Social Schools te plannen. De uitleg hiervoor volgt. Dit schooljaar voeren we het gesprek zonder dat vooraf een vragenlijst door u als ouders is ingevuld. Volgend schooljaar zal deze lijst wel weer worden meegestuurd.

Voor de leerlingen van groep 8 geldt dat tijdens de kennismakingsgesprekken het voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs wordt besproken.

 

 Gymlessen                               

Op dinsdag 18 augustus starten de gymlessen in de groepen 3 t/m 8.

De gymtijden van de groepen 3 t/m 7 zijn op dinsdag en vrijdag. De gymtijden van groep 8 zijn op woensdag en vrijdag. We gaan er van uit dat de kinderen op deze dagen de gymspullen meenemen naar school. De lessen op dinsdag en woensdag worden door Thomas Groeneveld, combinatiefunctionaris sport, gegeven. De tweede gymles wordt door de groepsleerkracht gegeven.

Tevens vragen we alle ouders van de kinderen uit de groepen 1 en 2 om zo spoedig mogelijk de gymschoenen mee te geven naar school. De kleutergroepen gymmen in de speelzaal, deze is in ons schoolgebouw. Eenmaal per week gaan de leerlingen van groep 2 naar de ‘grote’ sporthal en krijgen les van meneer Thomas.

 

 Schoolfotograaf

Op woensdag 26 augustus komt de schoolfotograaf. De schoolfotograaf werkt in een cyclus van twee jaar; het ene jaar maken we individuele foto’s én groepsfoto’s en het andere jaar groepsfoto’s. Dit schooljaar maken we alleen groepsfoto’s.

 

 Vakanties en vrije dagen schooljaar 2020-2021

 van  tot en met
Herfstvakantie 12-10-2020 16-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 22-02-2021 26-02-2021
Pasen 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 14-05-2021
Pinksteren 24-05-2021
Zomervakantie 12-07-2021 20-08-2021

 

 

Datum: Vrij voor: Reden:
Woe 07-10-2020 Alle groepen Studiedag SKOLO
Di 17-11-2020 Alle groepen Studiedag team
Ma 15-02-2021 Alle groepen Carnaval
Di 16-02-2021 Alle groepen Carnaval
Ma 15-03-2021 Alle groepen Studiedag team
Do 03-06-2021 Alle groepen Studiedag team
Vr 04-06-2021 Groepen 2 t/m 8 Studiedag team

 

 Even voorstellen

Mijn naam is Ruben Scheffer, ben 19 jaar en woonachtig in Losser. Ik heb eind juni de opleiding Onderwijs-assistent afgerond en ga nu als onderwijsassistent aan het werk bij De Martinus. Ik heb hier in het eerste jaar van mijn opleiding ook al stage gelopen dus is de school bekend voor mij en heb hier veel positieve ervaringen opgedaan waardoor ik erg veel zin heb om hier aan de slag te gaan. Ik ben een onderwijsassistent met veel humor, een sportieve achtergrond maar ook met een serieuze doelstelling. Het doel voor mij is dat ik altijd het maximale en het beste uit kinderen naar boven probeer te halen zodat zij een mooie en leerzame tijd op school hebben. Ik probeer leerlingen altijd te motiveren en te inspireren zodat zij ook vanuit henzelf het beste eruit proberen te halen. 

 Naast het werk als onderwijsassistent werk ik bij Auto Reuvers in Losser. Hierbij rijd ik veel in auto’s, dit is een grote hobby van mij. Ook ga ik dit jaar voor het eerst werken als sportbegeleider op verschillende bso’s binnen Hengelo. 

Naast deze twee banen heb ik nog een ander bijbaantje waar ik veel mee bezig ben namelijk, DJ zijn op feestjes. Dit doe ik zo af en toe en ben ik dan ook veel te vinden op feestjes binnen Losser en omstreken. 

Ook qua sport zit ik niet stil. Ik ben actief bij voetbalvereniging KVV Losser als keeperstrainer en ook vanaf dit jaar weer vlagger en keeperstrainer bij JO19-1. 

 Ik kijk er erg naar uit om straks te gaan beginnen en sta altijd open voor vragen of een praatje. 

 

Tot snel,

Groet Ruben Scheffer

 

 

Mijn naam is Sylvia Fleer en ik heb 2 dochters; Nikki van 17 en Merel van 14. Sinds vorig jaar werk ik 2 dagen in de week op de Martinus als extra hulp in verschillende groepen. Dit doe ik met heel veel plezier. Veel kinderen zullen mij misschien al wel kennen van de luizencontrole en van de OR, waar ik mee hielp met allerlei activiteiten. Hiervoor heb ik ruim 20 jaar in de kinderopvang gewerkt in Enschede.

Verder doe ik graag leuke dingen met mijn meiden; lekker terrasje pakken, uiteten, weekendje weg enz. Wandelen met mijn hond doe ik ook heel graag of sporten bij De Sport Fabrik. Ook ben ik nog leidster van de MO15-1 bij KVV Losser, dus ben ik elke zaterdag te vinden op het voetbalveld. Het geeft mij veel voldoening om ook dit schooljaar de kinderen weer te kunnen helpen met allerlei opdrachten. Ik kijk er naar uit om weer aan de slag te gaan.

 

Groetjes en tot snel.

  

Data en kalender augustus

Vanaf komende week kunt u de data en activiteiten terugvinden in Social Schools. Deze zullen dan ook niet meer in de nieuwsbrief vermeld worden.

 

Maandag 17 augustus: 

Eerste schooldag

Dinsdag 25 augustus:

Kennismakingsgesprekken

Woensdag 26 augustus:

Schoolfotograaf maakt groepsfoto’s

Kennismakingsgesprekken

Donderdag 27 augustus:

Kennismakingsgesprekken