nieuwsbrief april

Pasen

Op donderdag 13 april vieren we Witte Donderdag. Op deze dag verwachten we de kinderen ’s morgens op de normale tijd op school. Om 9.00 uur is er een Witte donderdagviering in de Maria Geboortekerk, waarbij we u van harte uitnodigen aanwezig te zijn. Er wordt rond de lunchpauze een broodmaaltijd verzorgd voor de kinderen. De leerkrachten zullen op gepaste wijze aandacht schenken aan Witte Donderdag tijdens de broodmaaltijd in de groep.Uw kind hoeft dus alleen fruit en drinken mee te nemen voor de kleine pauze. De kinderen gaan op de normale tijd naar huis.

Wij wensen u alvast fijne Paasdagen toe!

Paaseieren zoeken

Op woensdag 5 april gaan de leerlingen van de groepen 1 t/m 4 samen met de paashaas paaseieren zoeken op het veldje naast de parkeerplaats van de sporthal.

 

Medisch protocol

In het kalenderjaar 2016 is met het personeel, de directieleden en de GMR uitgebreid en zorgvuldig gesproken over het medisch protocol. Een dergelijk protocol is belangrijk om zowel u als ouder/verzorger als het personeel van SKOLO duidelijkheid te geven hoe gehandeld wordt indien uw kind medische zorg nodig heeft tijdens zijn/haar aanwezigheid op school. Na instemming van de GMR is de definitieve versie van het medisch protocol door de algemeen directeur op 30 november 2016 vastgesteld. In het protocol zijn richtlijnen vastgelegd voor een drietal te onderscheiden situaties: een leerling wordt ziek op school, het verstrekken van medicijnen op verzoek of het uitvoeren van medische handelingen. Met betrekking tot het medisch handelen heeft SKOLO het volgende beleid geformuleerd: Personeelsleden van SKOLO dienen geen medicijnen toe en/of voeren geen medische handelingen uit, tenzij hier duidelijke afspraken over worden gemaakt met u als ouder/verzorger. Op schoolniveau is een ruimte beschikbaar voor het uitvoeren van medische handelingen door uzelf of een door u aangewezen deskundige. Alle afspraken rondom het verlenen van medische zorg aan uw kind worden schriftelijk vastgelegd. Indien sprake is van kortdurend medicijngebruik (bijvoorbeeld antibioticakuur) of medicatie voor aandoeningen met betrekking tot een aandachtstoornis (zoals ADHD) worden op schoolniveau nadere afspraken gemaakt. Het personeel van SKOLO is op de hoogte van de inhoud van het medisch protocol en zal bij voorkomende situaties hier naar handelen. Het protocol is in te zien op de website van SKOLO (www.skolo.nl) en bij de schooldirectie. Meer informatie is eveneens verkrijgbaar bij de schooldirectie.

Aanmelding nieuwe leerlingen

Binnenkort gaan we weer bezig met de invulling van de formatie voor het schooljaar 2017-2018. Het is derhalve voor ons van groot belang te weten hoeveel kinderen het komend schooljaar zullen instromen. We vragen dan ook vriendelijk om kinderen, geboren tussen 20-9-2013 en 10-6-2014 z.s.m. aan te melden. Mocht u ouders kennen die kinderen in die leeftijd hebben en die zich op onze school willen aanmelden, wilt u hen dan vriendelijk vragen om een afspraak met ons te maken.

Koningsspelen (groep 1 t/m 8)

Vrijdagochtend 21 april doet onze school mee met de Koningsspelen. Ook alle kinderen van groep 1 worden deze ochtend op school verwacht.

De school zal deze ochtend omgetoverd worden tot een Koningsspellencircuit. De kinderen gaan spijkerpoepen, de koning aankleden, sjoelen etc.

We vragen de kinderen deze dag oranje kleding te dragen.

De schooltijden op vrijdag 21 april:

  • Groep 1 t/m 4: 8.30 – 12.00 uur
  • Groep 5 t/m 8: 8.30 – 14.30 uur

Gewijzigd vakantierooster 2017 – 2018

In de afgelopen weken is het vakantierooster door de directies en GMR van onze stichting opnieuw besproken en vastgesteld. Reden hiervoor is het feit dat we het enige bestuur in de regio zouden zijn met een korte meivakantie. Dit vinden we niet wenselijk.

Er is derhalve besloten om de meivakantie aan te passen. Hieronder het gewijzigde vakantierooster voor het komend schooljaar:

  • Herfstvakantie         23-10-17 t/m 27-10-17
  • Kerstvakantie          25-12-17 t/m 05-01-18
  • Carnaval                 12-02-18 t/m 13-02-18
  • Voorjaarsvakantie   26-02-18 t/m 02-03-18
  • Pasen                      02-04-18
  • Meivakantie             30-04-18 t/m 11-05-18
  • Pinksteren              21-05-18
  • Zomervakantie        23-07-18 t/m 31-08-18

Om te kunnen voldoen aan de wettelijke lesuren dienen de leerlingen die komend schooljaar in groep 6 en 7 zitten een aantal lesuren ‘extra’ te draaien. Voor deze leerlingen zullen op 4 woensdagmiddagen lessen worden ingeroosterd. De ouders van deze leerlingen hebben hierover reeds informatie ontvangen.

Schoolreis

In de afgelopen weken is door de Ouderraad, in overleg met het team en de MR, besloten dat dit schooljaar en ook in de komende jaren de leerlingen van groep 8 niet mee gaan op schoolreis. Op donderdag 22 juni, de dag waarop de leerlingen van groep 1 t/m 7 op schoolreis gaan, hebben ze een leuke schooldag met daarin alle tijd en ruimte om te oefenen voor de musical, decor te bouwen etc. Vanuit de Ouderraad krijgen de leerlingen op die dag een lunch aangeboden. Daarnaast wordt het budget vanuit de ouderbijdrage o.a. gebruikt voor de kosten van kampdagen en de afscheidsavond van groep 8. De ouders van de leerlingen van groep 8 hebben hierover reeds informatie ontvangen.

Verkeer

In de week van 3 april wordt een actie gehouden waarin aandacht gevraagd wordt voor de verkeersveiligheid rondom school. Tijdens deze actie worden flyers uitgedeeld aan alle verkeersdeelnemers door de leerlingen van groep 8. De actie is georganiseerd door de Ouderraad, in samenwerking met het team en de leerlingen van groep 8.

Culturele voorstellingen en projecten

Kabouterpad groep 1 en 2

In de komende weken gaan de leerlingen van de groepen 1 en 2 naar het landgoed Snippert om het Kabouterpad lente te bezoeken. Op donderdag 6 april gaan de leerlingen van groep 2, op dinsdag 18 april gaan de leerlingen van groep 1a en 1b.

Groep 2 naar Erve Kraesenberg

De leerlingen van groep 2 brengen op dinsdag 4 april een bezoek aan Erve Kraesgenberg. Dit bezoek hoort bij het project ‘de koffer van meneer Jan’.

Verkeersexamen groep 7

Op donderdag 6 april is het theorerisch verkeersexamen voor de leerlingen van groep 7. Het praktisch verkeersexamen is op woensdag 10 mei.

Eerste H. Communie

De viering van de Eerste H. Communie is op zondag 14 mei om 9.30 uur in de H. Maria Geboortekerk.

Schoolvoetbal

Op woensdag 12 april is het jaarlijks voetbaltoernooi voor de jongens en meisjes van groep 8. De wedstrijden worden gespeeld op het terrein van K.V.V. Losser en A.J.C.’96 en starten rond 13.15 uur. Alle leerlingen die meedoen aan het voetbaltoernooi, mogen die dag om 11.30 uur naar huis, zodat ze voldoende tijd hebben om te lunchen.

MR nieuws

 

Wat is de MR?

De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school. Een goed functionerende MR kan samen met de ouderraad (OR) een grote bijdrage leveren aan de kwaliteit van onderwijs en de sfeer en veiligheid op de school.

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school. De MR heeft bij bepaalde besluiten instemmingsrecht, zoals bij de verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, de vaststelling of wijziging van het schoolplan en het zorgplan. Daarnaast heeft de MR bij bepaalde besluiten adviesrecht, waarbij de MR gevraagd en ongevraagd advies mag uitbrengen over te nemen besluiten. De taak van onze MR is er in gelegen, een klimaat van openheid en onderling overleg te scheppen én te behouden.

Waaruit bestaat de MR?

De MR van KBS De Martinus bestaat uit 2 geledingen, namelijk de personeelsgeleding en de oudergeleding. De personeelsgeleding wordt gekozen uit de aan school verbonden leerkrachten. Zij worden gekozen door de leerkrachten verbonden aan deze school. De oudergeleding wordt gekozen uit de ouders die op onze school kinderen hebben. Deze ouders worden door de ouders van de school gekozen.

De personen die gekozen zijn om in de MR zitting te nemen doen dit voor een termijn van drie jaar (met de mogelijkheid dit termijn te verlengen).

De onderstaande mensen maken deel uit van de MR:

Oudergeleding

1. Jurgen Scheffer, voorzitter

2. Mascha Hesselink, afgevaardigde GMR

3. Yvonne Gering, ouder geleding (aftredend, herkiesbaar)

Personeelsgeleding

1. Jorieke Loohuis, leraren geleding (aftredend, niet herkiesbaar)

2. Nancy Roozeboom, afgevaardigde GMR

3. Aniek Wigger, secretaris (aftredend, herkiesbaar)

De zittingsperiode van elk MR-lid is telkens drie jaar en loopt van augustus t/m juli. Na drie jaar is het MR-lid aftredend (eventueel herkiesbaar) en kunnen/moeten er verkiezingen worden gehouden. Vanuit de oudergeleding is Yvonne Gering aftredend en herkiesbaar.

Mocht u zich kandidaat wil stellen voor een functie in de MR, verzoeken wij u voor      21-04-2017 een e-mail te sturen naar mrmartinus@skolo.nl met daarin een korte toelichting. Indien meerdere kandidaten zich aanmelden zal er een verkiezing worden georganiseerd. Wanneer er zich geen tegen kandidaten melden, neemt Yvonne Gering (opnieuw) plaats in de oudergeleding van de MR.

 

Informatie vanuit de bibliotheek: Voorleesexpress

 De VoorleesExpress is een project waarbij kinderen met een taalachterstand 20 weken lang thuis voorgelezen worden door enthousiaste vrijwilligers. Dit stimuleert de taalontwikkeling van kinderen, verrijkt de taalomgeving in huis en brengt mensen met elkaar in contact.

Wil je graag de taalontwikkeling van je kind(eren) verbeteren?

Meedoen kan je “ja” kan antwoorden op deze vragen: ·Zijn je kinderen 2 tot en met 8 jaar?·

Vinden je kinderen taal moeilijk? · Vind je voorlezen moeilijk? ·Wil je leren voorlezen?

Een half jaar lang komt er wekelijks een voorlezer bij een gezin thuis om de kinderen voor te lezen.

Het gezin en de voorlezer worden begeleid door een coördinator en gedurende het project zoeken zij samen naar een manier van voorlezen die bij het gezin past. Hierbij staat centraal dat een ouder (of een ander gezinslid) bij het voorleesritueel wordt betrokken om zo uiteindelijk het voorlezen over te nemen. Ook maakt het gezin kennis met de bibliotheek.

Er is plaats voor nieuwe gezinnen om zich aan te melden voor het nieuwe voorleesseizoen.

Binnenkort wordt er gestart met de intakegesprekken voor dit nieuwe voorleesseizoen, welke zal starten in het najaar 2017. Aanmelden bij voorkeur vóór 1 juni.

Voor meer informatie kijk op www.voorleesexpress.nl