nieuwsbrief december

Sinterklaas

De decembermaand is een gezellige maand vol activiteiten.We vieren dit jaar natuurlijk ook de verjaardag van Sint op school en wel op maandag 5 december. De schooltijden voor deze dag zijn zoals gebruikelijk: van 8.30 uur tot 14.30 uur.

Alle kinderen gaan op 5 december bij de eerste bel naar binnen en houden de jas aan. Vervolgens gaan we om plm. 08.40 uur weer naar buiten om de Sint en zijn pieten te verwelkomen. Mocht u als ouder de aankomst willen meemaken dan vragen we u achter de kinderen op de stoep te gaan staan.

Ook dit jaar gaat Sint met zijn pieten er weer een feestje van maken.

De kinderen uit groep 1 t/m 5 vieren het feest in de hal, waar ze o.a. optredens voor Sint en zijn pieten zullen verzorgen. De kinderen uit de bovenbouw (groep 6 t/m 8) hebben geholpen met het maken van surprises en gedichten. Zij kunnen de gemaakte surprise op deze ochtend tussen 8.00 uur en 8.15 uur in hun groep brengen.

Op deze ochtend wordt door de ouderraad in de pauze voor een versnapering en drinken gezorgd. De kinderen moeten voor de lunch wel eigen eten meenemen.

We wensen iedereen veel plezier!

Geboren, Fin

Op 13 november is Fin geboren. We feliciteren juf Nancy Roozeboom en Denniël Reuvers van harte met de geboorte van hun zoon en Nora met haar broertje.

Binnenklimaat

In de afgelopen periode hebben we in het schoolgebouw een aantal aanpassingen gedaan om het binnenklimaat te optimaliseren. Zo zijn alle ventilatie-units vervangen voor units die geen geluid maken en zorgen voor meer frisse lucht in de lokalen. Daarnaast zijn er afgelopen week airco’s geplaatst in de lokalen van groep 5 en groep 7.

Doorstroom naar voortgezet onderwijs

Ieder schooljaar ontvangen we een overzicht van het Carmel College waarin we kunnen zien naar welk niveau de oud-leerlingen in het derde leerjaar van het voortgezet onderwijs doorgestroomd zijn. Op dat moment kunnen we terugkijken naar de adviezen die in groep 8 gegeven zijn. Het is fijn om te zien dat maar liefst 85% van de leerlingen die nu in het derde jaar van het voortgezet onderwijs les krijgen op niveau van het destijds gegeven advies.

Kerst

Op donderdag 22 december vieren we samen het kerstfeest. De schooltijden voor deze dag zijn zoals gewoonlijk: van 8.30 uur tot 14.30 uur. We beginnen om 17.00 uur in de Maria Geboortekerk. Wij gaan ervan uit dat uw kind(eren) om 16.50 uur bij de kerk worden gebracht. Zijn/haar leerkracht staat voor de ingang van de kerk klaar om uw kind(eren) op te vangen. Tijdens de viering worden er foto’s gemaakt.

Na afloop van de viering gaan we met de klas lopend terug naar school, om daar te gaan eten.

Graag in de dagen voorafgaand aan het kerstbuffet de kinderen een bord, bestek en een beker meegeven voorzien van naam.

Net als voorgaande jaren willen we ouders, grootouders en andere belangstellenden uitnodigen om voor het schoolgebouw in kerstsfeer te genieten van een glaasje glühwein. U bent vanaf 18.30 uur van harte welkom!

Voor het ophalen van de kinderen hebben we de volgende werkwijze:

  • De leerlingen van groepen 1 kunnen tussen 19.00 uur en 19.10 uur in het eigen lokaal worden opgehaald.
  • De leerlingen van de groepen 2, 3 en 4 kunt u tussen 19.00 uur en 19.10 uur in de speelzaal, via de ingang van het speellokaal aan de buitenzijde, ophalen. De leerkracht blijft in het speellokaal bij de leerlingen, totdat ze zijn opgehaald.
  • De leerlingen van de groepen 5 t/m 8 komen na 19.10 uur via de hoofdingang naar buiten.

 

Wilt u nog een rechaud ophalen uit een lokaal dan kan dat vanaf 19.15 uur. De kinderen nemen de bakjes (waar het eten in zat), het bord, beker en bestek zelf weer mee in een plastic tas naar huis.

Tijdens het gehele kerstfeest worden er foto’s gemaakt.

De kerstvakantie is dit jaar van maandag 26 december t/m vrijdag 6 januari. Op maandag 9 januari 2017 worden ze weer op school verwacht.                                                                      

Verkeer

Sinds kort is door Tref-Ik Verkeersadvies de website www.veiliglosser.nl opgezet. Op de website staat informatie over de verkeersveiligheidsprojecten die zij binnen de gemeente Losser organiseren.

Dit zijn zowel projecten voor de basisscholen alsook voor andere doelgroepen.

Nieuws van de MR

De MR is een orgaan voor inspraak, voor medezeggenschap. Medezeggenschap is van belang, omdat het ouders en leerkrachten in staat stelt invloed uit te oefenen op het beleid van de school.

De MR is bevoegd tot het bespreken van alle aangelegenheden die de school betreffen, kortweg het beleid van de school.

Jaarverslag MR

Net als het afgelopen jaar zijn de werkzaamheden van de MR over het schooljaar 2015-2016 verwerkt in een jaarverslag.

Dit jaarverslag  kunt u net als het huishoudelijk reglement en het jaarplan terug vinden op de website van de Martinus onder het kopje “MR”.

Thema-avond

Net als  afgelopen jaren zijn we voornemens om ook dit jaar voor u als ouder(s) een thema avond te organiseren.

Vanwege de geringe belangstelling van de afgelopen avonden willen we U in de gelegenheid stellen om ideeën aan te dragen voor thema’s waar u graag wat meer over zou willen weten.  Voor de MR  en een gezonde medezeggenschap is het belangrijk dat we ook van u als ouder(s) een stuk interactie ontvangen zodat wij de dingen kunnen doen die u zelf belangrijk vindt.

Dit sluit aan bij onze vraag aan u als ouder(s), wat kunnen wij als MR voor U als ouders / verzorgers betekenen in dit schooljaar?

Wilt u op deze vraag reageren of heeft u na het lezen van het jaarverslag nog vragen benader gerust één van de MR leden of mail naar het mailadres mrdemartinus@skolo.nl.

Dit mailadres kunt u ook gebruiken voor ideeën voor een thema avond.  Graag ontvangen wij deze, in verband met de voorbereiding, voor 22 januari 2017.