nieuwsbrief november (extra)

Engels

Vanuit de gesprekken die we met ouders en teamleden hebben gevoerd in 2015/2016 rondom het opstellen van het nieuwe schoolplan kwam sterk naar voren dat we het vakgebied Engels binnen het basisonderwijs steeds belangrijker vinden. Naast de kwaliteit en de lestijd kwam ook het moment waarop je start met onderwijs in het Engels naar voren.

Onze huidige Engels methode (deze gebruiken we in de groepen 7 en 8) voldeed niet meer aan onze eisen, daarom zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe methode.

Veel methodes vielen af omdat deze onderwijs bieden vanaf de middenbouw en wij op zoek zijn naar een methode die Engels aanbiedt vanaf groep 1.
Waarom Engels vanaf groep 1?

Uit onderzoek blijkt dat het vermogen om een vreemde taal te leren het grootst is tussen de 4 en de 10 jaar. Het aanleren van een nieuwe taal vergroot het concentratievermogen en de algemene taalvaardigheid en Engels is een wereldtaal, deze hoor en zie je dagelijks om je heen.

Waar hebben we naar gekeken bij de keuze van de nieuwe methode?

We willen dat kinderen in een vroeg stadium zelfvertrouwen krijgen ten aanzien van het spreken van een vreemde taal. ‘Leren door doen’ met verhalen, liedjes, spelletjes en andere activiteiten is daarbij een goed hulpmiddel want dan ervaren kinderen spelenderwijs dat een nieuwe taal leren heel leuk is.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich in alledaagse situaties in het Engels kunnen redden. Denkt u hierbij aan een kort gesprekje voeren, afspraakjes maken, iets kopen of vragen.

De uitgangspunten voor een nieuwe methode Engels zijn;

 • Communicatieve vaardigheden staan centraal.
 • Communicatie is belangrijker dan foutloos kunnen spreken.
 • Succeservaringen laten opdoen, stimuleren en enthousiasme en motivatie.
 • Plezier hebben in Engels.
 • Gestructureerde didactisch opbouw en leerlijnen.
 • Doorgaande leerlijn met concrete doelen voor luisteren, spreken, lezen en schrijven.
 • Tijdens de lessen Engels gebruikt de leerkracht Engels als voertaal.

Al deze punten meenemend is onze keuze gevallen op ‘Join in’ van Malmberg. Dit is een spiksplinternieuwe methode die nog deels in ontwikkeling is en pas in augustus 2017 op de markt komt. Nu mogen wij van januari 2017 t/m juli 2017 meedoen aan de ‘vroeg start’. Dat houdt in dat we tijdens deze periode met de methode aan het werk gaan en de uitgeverij ons zal begeleiden. De bevindingen en ervaringen die wij opdoen kunnen zij vervolgens gebruiken om de laatste puntjes op de i te zetten.

Wanneer de ervaringen met ‘Join in’ positief zijn zullen we na de zomervakantie (augustus 2017) definitief starten.

Voortgangsgesprekken november

In de eerste weken van het schooljaar zijn er met alle ouders en de kinderen van groep 6, 7 en 8 kennismakingsgesprekken gevoerd. We hebben deze gesprekken geëvalueerd met de teamleden maar ook met ouders en kinderen. Hieruit kwamen een aantal bevindingen. Samenvattend kunnen we zeggen dat iedereen de kennismakingsgesprekken aan het begin van het schooljaar als een meerwaarde ziet. We hebben een aantal kleine puntjes welke we eventueel willen aanpassen; o.a. de vragenlijst die de ouders konden invullen.

Een ander punt dat duidelijk naar voren kwam was de aanwezigheid van de leerlingen van groep 6, 7 en 8 bij de gesprekken. Dit werd door de leerlingen, de ouders en leerkrachten als een meerwaarde gezien. We hebben hier afgelopen week in de teamvergadering over gesproken en beslist dat vanaf nu de leerlingen van groep 6, 7 en 8 ook bij de andere gesprekken aanwezig zijn; de voortgangsgesprekken in november en de rapportgesprekken in februari en juni.

De leerlingen van groep 5 laten we tijdens het laatste gesprek in groep 5 (rapportgesprek in juni) aansluiten zodat ze kunnen ervaren wat het inhoudt en met minder spanning bij het kennismakingsgesprek in 6 aanwezig kunnen zijn.

Mochten er punten zijn die u, als ouder, wilt bespreken zonder de aanwezigheid van uw zoon of dochter, geef dat dat even aan bij de leerkracht.

De uitnodiging voor de voortgangsgesprekken worden volgende week verstuurd naar alle ouder(s) / verzorger(s).

Leerlingenraad

We willen op de Martinus starten met een leerlingenraad. We willen de leerlingen meer betrekken in ons onderwijs en we denken dat de leerlingenraad hieraan een bijdrage kan leveren. De rol van de vertegenwoordigers is; mening geven, adviezen uitbrengen en debatteren.

Hoe we de leerlingenraad precies vorm willen geven is nog niet helemaal duidelijk, maar we denken aan 2 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Ieder schooljaar kan de groepsleerkracht van iedere klas dan samen met de kinderen twee vertegenwoordigers kiezen.

Na de kerstvakantie starten we met een ‘proef’. Deze proefbijeenkomst gaan we deels filmen en dit laten we aan de leerlingen van de groepen 6,7 en 8 laten zien zodat ze vervolgens zelf kunnen beslissen of ze zich kandidaat willen stellen.

We houden u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte van de verdere ontwikkelingen over dit onderwerp.

Logopedie in school

Vanaf deze week is het mogelijk dat kinderen die logopedie volgen bij Logopedie Praktijk Losser (van Jeannette Pastoor) de begeleiding krijgen op school. Op donderdag is Sandra Kelder (logopedist werkzaam bij bovengenoemde praktijk) bij ons op school aanwezig. Kinderen gaan onder schooltijd naar haar toe, volgen de logopediesessie en gaan vervolgens weer terug naar de klas.

De tijden waarop de kinderen naar logopedie gaan zijn in onderling overleg met de leerkracht gemaakt, dit om ervoor te zorgen dat de leerling zo weinig mogelijk belangrijke instructiemomenten mist.

Voor verder informatie hierover kunt u terecht bij Logopedie Praktijk Losser, Dorpergaarden 29, Losser.

Schoolnaamfeest

Op donderdag 10 november vieren we het schoolnaamfeest. Hieronder vindt u informatie over de activiteiten die op deze dag zullen plaatsvinden. We willen u hierbij van harte uitnodigen!

Viering

In de Maria Geboortekerk is ‘s morgens om 9.00 uur een viering.

De sponsorloop

De sponsorloop wordt om 16.45 uur aan de Keizerskroon gehouden (rondom school). We verwachten alle kinderen vanaf 16.30 uur op school.

 • Om 16.45 uur starten de groepen 1 t/m 4 aan hun sponsorloop. Rond de klok van 16.35 uur verwachten wij alle kinderen op de juiste plek. Dus ook de kinderen van de groepen 5,6,7 en 8. Groep 1 en 8: Bij de houtsnippers en wensput op het schoolplein van KBS de Martinus Groep 2 en 7:
 • Bij de kleuteringang van KBS de Martinus Groep 3 en 6:
 • Bij de zandbak aan de achterkant van KBS de Martinus ter hoogte van Keizerskroon 58
 • Groep 4 en 5: Bij de vlaggenmast op het schoolplein van de Saller

Wij vinden het erg leuk wanneer u de kinderen kunt komen aanmoedigen.

 Viering op school

Aansluitend aan de sponsorloop (van 16.45 uur tot 17.15 uur) nodigen we alle leerlingen, ouders en belangstellenden van 17.15 uur tot 18.00 uur uit om het schoolnaamfeest met ons te vieren.

De school is dan open voor ouders, broertjes, zusjes, opa’s, oma’s etc. De opbrengst van de verkoop van koffie, thee en cake is voor activiteiten van groep 8 zoals het kamp. Naast de verkoop hiervan zal door onze Ouderraad broodjes met een warme versnapering verkocht worden. De opbrengst hiervan zal gebruikt worden voor ons schoolplein.

Tevens maakt elke groep een collage met foto’s, tekeningen e.d. Zeker de moeite waard om even te bekijken. Zo kan iedereen zien wat er in het eerste gedeelte van het schooljaar gedaan is.

Wij hopen, net zoals voorgaande jaren, op veel bezoekers.

Inleveren geld van de sponsorloop voor het goede doel

We vragen alle leerlingen om het geld van de sponsorloop in te leveren vóór vrijdag 18 november bij de leerkracht. Graag dan het formulier en het geld samen in één enveloppe.

Het geld zal gebruikt worden voor twee goede doelen die door de leerlingen van groep 8 zijn gekozen: Stichting Opkikker en het schoolplein van onze school.

Culturele voorstellingen en projecten

 

Voorstelling groep 3 en 4; Buurman in de bieb

In de komende weken gaan de leerlingen van groep 3 en 4 naar de bibliotheek om te kijken naar de voorstelling “Buurman in de bieb”. Groep 3 gaat op donderdag 17 november en groep 4 op donderdag 24 november.

Schoolschaatsen groep 6 en 7

Om het schaatsen van de schooljeugd te bevorderen gaan de leerlingen van de groepen 6 en 7 deelnemen aan een viertal schaatslessen.

Data waarop deze leerlingen gaan schaatsen: dinsdag 22 en 29 november en dinsdag 6 december en 13 december. We vragen de kinderen van groep 6 en 7 om op deze dinsdagen om 8.15 uur op school aanwezig te zijn.

Bij de schaatslessen zijn de kinderen verplicht een muts en handschoenen te dragen. Via de leerkrachten hebben alle ouders nadere informatie ontvangen over de organisatie rondom het schoolschaatsen.

De lessen worden mogelijk gemaakt door een bijdrage van de gemeente Losser en door de Ouderraad (strooizoutactie)